ICRC-secretaris ds. James Visscher: Netwerken kerken van groot belang

ICRC-conferentie 2017
Een eerdere bijeenkomst van de ICRC. beeld Sjaak Verboom
2

Een van de grote voordelen van conferenties als die van de International Conference of Reformed Churches is de mogelijkheid om te netwerken, zegt ds. James Visscher, secretaris van de ICRC.

Op de bijeenkomst wordt dagelijks tijd gereserveerd voor het onderhouden van de verschillende interkerkelijke relaties. „Broeders uit de gehele wereld krijgen de gelegenheid om elkaar te leren kennen. Het is een zinvolle herinnering aan het feit dat de kerk van Jezus Christus waarlijk een katholieke of wereldwijde kerk is die uit alle stammen, volken en talen afkomstig is.”

De vergadering, die tot 19 juli in het Canadese Jordan plaatsvindt, zal in het teken staan van de goedkeuring van nieuwe statuten, het toelaten van nieuwe leden uit Australië en Uganda en de introductie van waarnemende kerken uit Brazilië, Oost-Europa, Haïti, India, Uganda en de VS.

De bijeenkomst trekt ongeveer honderd deelnemers. Naast de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) verwacht ds. Visscher geen vertegenwoordigers van andere kerken in Nederland, „maar we weten niet hoe de toekomst in dit opzicht zal verlopen verlopen.”

De ICRC is geen grote organisatie, erkent ds. Visscher. „Gedeeltelijk is dat te verklaren door het feit dat zij een conferentie van kerken is, en niet van individuen of instellingen. Toch hebben we een gestadige groei gehad, en afgaande op de vragen naar informatie die ik de laatste tijd heb ontvangen, verwacht ik dat het aantal leden zal toenemen.”

De ICRC wil volgens ds. Visscher de band tussen getrouwe presbyteriaanse en reformatorische kerken in de gehele wereld verstevigen. „In een tijd waarin het geloof onder vuur ligt, is er behoefte aan wederzijdse steun, theologische toerusting, financiële hulp en vooral ook voortdurend gebed. Doel van de vergaderingen is om de eenheid van het geloof gestalte te geven en verder te bevorderen, samen missionaire en diaconale initiatieven te ontplooien en een reformatorisch getuigenis aan de wereld te geven.”

Grondslag

De grondslag van de ICRC wordt gevormd door de Drie Formulieren van Enigheid en de Westminster Standards (de Westminster Confessie en de Grote en Kleine Catechismus). De ICRC ging in de jaren tachtig moeizaam van start, door discussies over het verschil in kerkbegrip tussen gereformeerden en presbyterianen, de beide hoofdgroepen van de ICRC. Gereformeerden baseren zich op de Drie Formulieren van Enigheid, de presbyterianen op de Westminster Standards.

Met name de vrijgemaakten en hun zusterkerken in het buitenland hadden moeite met het presbyteriaanse kerkbegrip. De vrijgemaakte zusterkerken overzee benadrukten het belang van de „ware en zuivere kerk”. Zij vonden dat de presbyteriaanse kerken zich te open opstelden wat het kerkbegrip betreft. Dit kwam onder meer tot uitdrukking in kanselruil en open avondmaal. Momenteel hebben de GKV zich ruimer ontwikkeld dan hun Amerikaanse zusterkerken, zeker ook in de richting van de CGK, al werden er in het verleden tijdens bijeenkomsten van de ICRC verschillende accenten in CGK en GKV gelegd.

Theologische kwesties

Ds. Visscher verwacht in de toekomst aandacht voor theologische kwesties als het gezag van de Bijbel en het eeuwige Zoonschap van Jezus Christus, en vragen rond de uitleg van de Schrift. Verder zullen ethische zaken als homoseksualiteit en de genderproblematiek op de agenda komen, evenals pastorale onderwerpen, zoals catechetisch onderwijs en psychisch-sociale hulp.

In het verleden heeft de ICRC haar vierjaarlijkse vergadering gehouden in Zuid-Afrika, Korea, Amerika, Canada, Nederland, Schotland, Wales en Nieuw-Zeeland. Twee landen hebben zich aangeboden om als gastheer op te treden voor de vergadering in 2021: India en Zuid-Afrika.