HHK-predikant gaat voor in gg Bodegraven

Drs. A. A. van der Schans. beeld RD, Anton Dommerholt
2

In de gereformeerde gemeente (gg) te Bodegraven gaat donderdagavond ds. G. Kater, predikant van de hersteld hervormde gemeente in Waarder, voor. Scriba A. A. van der Schans: „Het is belangrijk om elkaar te ontmoeten.”

In De Schakel, de tweewekelijks verschijnende kerkbode van de gg in Bodegraven, wijdt ouderling Van der Schans een stukje aan de weekdienst waarin ds. Kater voorgaat. Hij schrijft dat de kerkenraad in het recente verleden besloten heeft om een- of andermaal per jaar een predikant van buiten het kerkverband in een dienst te laten voorgaan. Zo gingen in het verleden de christelijke gereformeerde predikanten A. A. Egas en J. P. Boiten voor. „Overigens zijn deze diensten niet uniek”, aldus Van der Schans. „Zo ging ruim een maand geleden ds. D. W. Tuinier in de hersteld hervormde gemeente van Waarder in een dienst voor.”

Leidraad voor de kerkenraad van Bodegraven is dat „gastpredikanten voluit gereformeerd zijn en een Schriftuurlijk-bevindelijke prediking brengen.” Het doel van de diensten is ook „het onderling begrip en vertrouwen te versterken om zo te voorkomen dat gereformeerde belijders verder uit elkaar groeien. Je kunt elkaar alleen beter leren kennen door elkaar te ontmoeten, en waar kan dat beter dan onder de bediening der verzoening?”

Er staan wel vaker predikanten van andere kerkverbanden op een kansel van de Gereformeerde Gemeenten, maar er is verschil. Van der Schans: „Voor zover ik weet, zijn wij de eerste gemeente die predikanten van een ander kerkverband in een gewone kerkdienst laten voorgaan. Dat het een kerkdienst betreft, is te merken aan het votum aan het begin van de dienst en de zegen aan het einde ervan. Dat gebeurt bijvoorbeeld niet in diensten die door de Gereformeerde Bijbelstichting belegd worden in een kerkgebouw van een plaatselijke gereformeerde gemeente. Dat zijn geen echte kerkdiensten maar samenkomsten, al is daarmee natuurlijk niet gezegd dat het geen nuttige bijeenkomsten kunnen zijn.”

Gaat de kerkenraad hiermee door?

„Dat is wel de bedoeling, maar op kleine schaal. Het gebeurt één à twee keer per jaar. Uitbreiding hiervan is niet aan de orde. Ds. Kater is na ds. Boiten de tweede dit jaar. We hopen volgend jaar een andere predikant te verwelkomen.”

Hoe valt het in de gemeente?

„Ik hoor positieve reacties. Er is herkenning en erkenning. Ds. Boiten maakte met zijn ernstige, gunnende en geestelijke prediking veel indruk.”

Komen er ook kerkgangers uit andere kerken?

„Het gaat om een openbare eredienst. Iedereen is welkom. Tot nu toe kwamen er niet veel kerkgangers van buiten de gemeente omdat we er geen ruchtbaarheid aan hebben gegeven buitenom ons eigen kerkblad. We hebben bijvoorbeeld geen advertentie in het RD geplaatst.”

Heeft het uitnodigen van predikanten buiten het kerkverband te maken met uw positie als secretaris van het Contactorgaan Gereformeerde Gezindte (COGG)?

„Ik juich deze ontwikkeling zeker toe. Het is belangrijk om elkaar in de gezindte te ontmoeten en niet verder van elkaar te vervreemden. Ik hoop dat het meer gaat gebeuren. In een gemeente met een andere ligging zou men bijvoorbeeld een predikant van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland kunnen uitnodigen om voor te gaan. Het heeft echter niet met mijn positie in het COGG te maken. Het betreft hier een kerkenraadsbesluit.”