HHJO-conferentie 23+ rond ”Ik ben...”

Conferentiedeelnemers. beeld RD
2

In de Evangeliën doet Jezus Christus enkele uitspraken over Zichzelf die allemaal beginnen met „Ik ben.” Uit al die „Ik ben”-uitspraken, die verwijzen naar de Godsopenbaring in het Oude Testament, valt af te leiden dat Jezus Christus Zichzelf vereenzelvigt met Israëls Verbondsgod. Dit zei ds. J. van Vulpen zaterdagmorgen op een HHJO-Bijbelstudieconferentie 23+ in Oldebroek.

De Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO) houdt van vrijdagavond tot en met maandagochtend in conferentieoord ”Het Buitencentrum” in Oldebroek een Bijbelstudieconferentie 23+ over het thema ”Ik ben...”. De conferentie telt zo’n honderd deelnemers.

Johannesevangelie

In zijn openingslezing vrijdagavond, over ”Ik ben het Brood des Levens”, had dr. P. de Vries, docent aan het Hersteld Hervormd Seminarium, gewezen op het geheel eigen karakter van het Johannesevangelie. Ds. Van Vulpen, predikant van de christelijke gereformeerde Maranathakerk te Urk, zette zaterdagmorgen in zijn toespraak over Johannes 14:6, „Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”, de uitspraak in de context van het Johannesevangelie. „Anders dan in de synoptische Evangeliën gaat het bij Johannes vooral om de verhoging en de verheerlijking van Christus. De verhoging en kruisiging van Jezus Christus ziet Johannes als verheerlijking. Het woord heerlijkheid is een verwijzing naar de luister en glorie die het Oude Testament aan God toeschrijft. In de uitspraak „Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven” presenteert de Heere Jezus Zichzelf als de openbaring van Gods waarheid”, aldus ds. Van Vulpen, die wees op de onderlinge eenheid van weg, waarheid en leven als een verwijzing naar oudtestamentisch spreken over God als waarachtig, betrouwbaar en goedertieren.

De predikant uit Urk bracht de vergelijking van de Weg en het Leven in verband met Johannes 10:6-16, waar Jezus over Zichzelf spreekt als „de Deur.” In Bijbelse tijden ging de herder in de deuropening van de schaapskooi liggen, zodat het binnentreden of naar buitengaan bij wijze van spreken alleen dwars door de herder heen moest gaan.

Volgens ds. Van Vulpen bevatten Jezus’ woorden „zo iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden” een zo breed mogelijke opening voor de allergrootste zondaren en bittere vijanden die Hem op dat moment ook omringden. „Uit die formulering blijkt dat niemand wordt buitengesloten of afgewezen. Hier is geen inperking, maar een opening voor alle zondaren. Wel zeggen deze woorden ook dat ieder die door de Deur –Jezus Christus– is binnengetreden, ook dagelijkse omgang met Hem als de Goede Herder onderhoudt. Degenen die zijn binnengegaan, leven onder de voortdurende hoede van de Goede Herder en vinden voedsel en vrede. Voor Jezus volgde op deze woorden het lijden en sterven. Zijn schapen hoeven geen angst voor de dood te hebben. Want na Zijn kruisdood volgde Pasen en mogen Zijn volgelingen delen in dat opstandingsleven. Dat is het goede leven in de nabijheid van de opgestane en verheerlijkte Christus, en dat begint al hier en nu. De Goede Herder stelde Zijn leven voor de schapen en die mogen leven op Zijn kosten. Dat is beslist geen karig leven”, aldus ds. Van Vulpen.

Kerkdienst

Op het programma van de HHJO-Bijbelstudieconferentie voor zondagmorgen staat een dienst in de hersteld hervormde kerk in Emst-Epe, waar kand. A. J. Speksnijder zal preken over ”Ik ben de Opstanding en het Leven”. Zondagmiddag gaan de deelnemers naar de hersteld hervormde gemeente in Oldebroek, waar ds. J. C. den Toom zal preken over ”Ik ben het Licht der wereld”.