Hersteld hervormde zendingsdag in Harskamp

De kerk van de hersteld hervormde gemeente te Harskamp. beeld RD, Anton Dommerholt

„De woordbediening is maar een gering en eenvoudig middel. Het zaad wordt op onvruchtbare plekken gestrooid. Maar toch mag het zendingswerk zo gezegend zijn dat er wereldwijd een geruis te horen is dat tot in eeuwigheid niet zal verstommen, ook wanneer het wereldsgeruis ophoudt.”

Dat zei ds. D. Heemskerk zaterdag op de zendings- en ontmoetingsdag van de Hersteld Hervormde Kerk die in Harskamp plaatsvond.

Ds. Heemskerk, predikant van de hersteld hervormde gemeente in Ouderkerk aan de IJssel, nam Psalm 72:16 als leidraad. De predikant zei dat de psalm door David was gedicht toen zijn zoon Salomo het koningschap zou overnemen, maar dat de psalm ook ziet op „de meerdere Salomo.”

Ds. Heemskerk zei dat de woordbediening het middel is voor de uitbreiding van Gods koninkrijk. De tekst spreekt over een „handvol koren”. Dat duidt op de eenvoudigheid en de verachtelijkheid van het middel. „Het zaad wordt gestrooid op de hoogte der bergen. Dat zijn onvruchtbare plaatsen waar het koud is, zoals ook de harten van onmachtige en onwillige zondaren koud en donker zijn.”

Dat er vrucht komt is Gods werk. „De vrucht zal ruizen als op de Libanon vanwege de diepe verwondering en aanbidding over zo’n grote verlossing. De inwoners van de Godsstad zullen bloeien als het kruid der aarde. Het kruid wijst op leven en groei, maar het kruid is ook beeld van de nederigheid, wat kenmerkend is voor het echte geloofsleven”, zo eindigde ds. Heemskerk.

Emeritus predikant ds. R. J. Oomen stond stil bij Paulus’ afscheidsrede van de gemeente van Efeze (Handelingen 20). Ds. Oomen, die dit voorjaar terugkwam van het zendingsveld in Malawi, sprak over „het getuigenis van een getrouwe dienstknecht” en stond vervolgens stil bij de dienstknecht, de boodschap, de waarschuwing en de aanbeveling.

Volgens de emeritus predikant roemde Paulus niet zijn gaven, maar benadrukt hij dat zijn bediening met ootmoed was. Paulus, de voormalige godslasteraar en christenvervolger, werd een middel in Gods hand die elke gelegenheid te baat nam om het Evangelie te verkondigen.

Ds. Oomen vertelde hoe hij in Malawi ook op allerlei plekken preekte: in kerkjes, in het veld, onder de bomen en ook in ziekenhuizen. „Zijn wij niet teveel geneigd om ons te beperken tot onze eigen kring en eigen gemeenten zonder ons te richten tot de buitenstaanders?” zo vroeg de voormalige zendingspredikant zich af. „Wel is nodig de wet zowel als het Evangelie te preken en niet bang zijn zonden aan te wijzen, omdat er een bekering moet plaatsvinden. In Malawi stopten sommige mensen met overspel en dronkenschap.”

Ds. Oomen waarschuwde voor een valse leer of een liturgie waar mensen en muziek centraal stonden en God niet meer in het middelpunt. Tenslotte wees ds. Oomen op Paulus’ aanbevelingen waaruit blijkt dat zendingswerkers en predikanten moeten preken, maar dat de zegen en de vrucht in Gods hand ligt.

In zijn toespraak over Jesaja 42:1-4, benadrukte emeritus predikant ds. K. Veldman dat mensen voor evangelieverbreiding wel worden gebruikt, maar dat het zendingswerk Gods werk is. De zending gaat uit van God de Vader die in Zijn Zoon een welbehagen heeft en in al degenen die in Jezus Christus zijn begrepen. „Uit de tekst blijkt dat de evangelieprediking niet los staat van het recht Gods. Van nature staat ieder mens fier rechtop, maar al Gods kinderen worden gekrookte rieten gemaakt. Rietsnijders gooien geknakte rieten weg, maar de Heere doet dat niet.”

Ds. B. Reinders, predikant van de hersteld hervormde gemeente in Korendijk, besloot de bijeenkomst met een meditatie over Handelingen 4:12.

---

Lees ook in Digibron:

Vasthouden aan erfenis van voorgeslacht - verslag zendingsdag 2016 (Reformatorisch Dagblad, 04-06-2016)

„Vijandschap heeft vele gezichten” - verslag zendingsdag 2015 (Reformatorisch Dagblad, 06-07-2015)

„Zending als vuur dat ontbrandt” - verslag zendingsdag 2014 (Reformatorisch Dagblad, 07-07-2014)

Ontmoetingsdag Harskamp: Zending heeft perspectief - verslag zendingsdag 2013 (Reformatorisch Dagblad, 08-07-2013)

Ds. C. van de Berg tijdens zendingsdag Harskamp: ‘t Recht gepreekte Woord verspreidt overal licht - verslag van 1e zendingsdag (Reformatorisch Dagblad, 23-07-1984)