Heritage Reformed Churches (HRC) in Noord-Amerika bestaan 25 jaar

De gemeente in Grand Rapids (foto uit 2010). Het is de enige kerk van de HRC die nog het woord ”Netherlands” in haar naam heeft staan. beeld RD

De Heritage Reformed Churches (HRC) in Noord-Amerika bestaan 25 jaar. De oorsprong van de HRC ligt op 7 juli 1993, toen dr. J. R. (Joel) Beeke, predikant van de Netherlands Reformed Congregations (NRC) te Grand Rapids (Michigan) in de Verenigde Staten, en zijn volledige kerkenraad door de synode werden afgezet.

De predikant en zijn gemeente kwamen daardoor buiten het kerkverband te staan. De NRC zijn een zusterkerk van de Gereformeerde Gemeenten.

OORZAAK. De oorzaken van de afzetting van dr. Beeke en zijn kerkenraad lagen enerzijds in zijn tweede (door de kerk erkende) huwelijk, anderzijds in de inhoud van zijn prediking. Bij het laatste ging het vooral over de wijze waarop de toeleidende weg naar Christus bij hem functioneerde, alsmede de nadruk die hij legde op de verkondiging van een onvoorwaardelijk aanbod van genade. De synode vond dat de accenten die hij legde niet strookten met de gangbare prediking binnen de NRC. Daarnaast plaatsten sommigen vraagtekens bij dr. Beekes vele interkerkelijke contacten en activiteiten.

NAAM. De gemeente van dr. Beeke in Grand Rapids nam in 1994 de naam Heritage Netherlands reformed congregation aan omdat zij wilde staan in de erfenis (”heritage”) van de reformatorische en puriteinse traditie. Bij deze nieuwe gemeente sloten zich de Canadese gemeenten van Woodstock (een afsplitsing van de NRC-gemeente van Norwich) en een deel van de NRC-gemeente van St. Catharines aan.

LEDENTAL. De HRC tellen momenteel 10 gemeenten en 2163 (doop)leden.

ZENDINGSWERK. De HRC zijn een aantal jaren op het Indonesische eiland Bali werkzaam geweest. Het kerkverband is nu betrokken bij het Mukhanyo College in Zuid-Afrika. De HRC gingen al snel interkerkelijke contacten aan met onder meer de Free Church of Scotland (Continuing) en de Free Reformed Church in North-America (FRC), de zusterkerk van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

THEOLOGISCHE SCHOOL. De HRC startten in 1995 een theologische opleiding in Grand Rapids onder de naam Puritan Reformed Theological Seminary (PRTS). Deze school is inmiddels uitgegroeid tot een internationale theologische opleiding met 10 hoogleraren en 204 studenten afkomstig uit 22 landen. Studenten van de FRC en van een aantal behoudende reformatorische kerkverbanden in Noord-Amerika volgen ook de opleiding aan het PRTS. Dr. Beeke is rector en hoogleraar systematische theologie en homiletiek.

PURITEINEN. De HRC werden actief in het uitgeven van werken van puriteinen. Reformation Heritage Books –gevestigd aan het PRTS– geeft jaarlijks 24 tot 30 nieuwe boeken uit. Eén van de hoogtepunten is de vertaling van de ”Redelijke Godsdienst” van W. à Brakel door ds. Bartel Elshout in het Engels, inmiddels goed voor acht drukken en meer dan 30.000 exemplaren. Aan PRTS bevindt zich ook het Puritan Research Center, dat zich richt op onderzoek naar het puritanisme, de Nadere Reformatie en het piëtisme. Het PRTS werkt hierin nauw samen met de Theologische Universiteit Apeldoorn.

FUSIE MET FRC. De HRC zijn in een vergaand gesprek over een mogelijke fusie met de FRC. Er is een volledige correspondentieband tussen beide kerkverbanden. De generale synodes maken elk jaar gelijktijdig gebruik van hetzelfde gebouw. Hoewel een daadwerkelijke fusie nog niet in zicht is, worden er wel concrete stappen ondernomen om het draagvlak te bestendigen.