GKV stellen ook predikantsambt open voor vrouwen

Synode GKV 2017
De stemmen van de afgevaardigden die tegen de openstelling van het predikantsambt van vrouwen zijn worden geteld. beeld RD

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) stellen na het diakenen- en ouderlingenambt, ook het ambt van predikant open voor vrouwen.

Dat besloot de generale synode van de GKV vrijdag in Elspeet.

Van de 32 afgevaardigden stemden er 21 voor openstelling van het ambt en 10 tegen. Eén afgevaardigde onthield zich van stemming.

AJR_Elspeet_GKV_synode_MVEA_15_juni_2017__47_GKV-synode: Ruimte voor vrouwen als ouderling en diaken

De synode praat zaterdag verder over een voorstel om door de GKV-synode van 2020 de openstelling van de ambten van predikant en ouderling in tweede lezing te laten bevestigen. Dat is een procedure die de kerk kan toepassen bij het nemen van belangrijke besluiten. Als alle GKV-gemeenten zich aan de regels houden, kan daardoor pas na de synode van 2020 de eerste vrouw worden bevestigd als predikant of als ouderling. Het ambt van diaken wordt naar verwachting per 1 juli opengesteld. Ook kunnen vrouwen vanaf dan preekconsent aanvragen.

Smouter-1-kerkbreed-ADs. W. Smouter (NGK): Vrouwelijke ambtsdragers zullen GKV verrijken

De kerkvergadering wil voorkomen dat het besluit voor- en tegenstanders van vrouwen in de ambten uit elkaar drijft, aldus preses ds. M. H. Oosterhuis. „De kerken krijgen ruimte om er op te reflecteren.”

De synode stemde vrijdag eerst over het verlenen van preekconsent aan vrouwen en daarna over de openstelling van het predikantsambt. Drie van de 32 leden stemden tegen de mogelijkheid om vrouwen preekconsent te geven, twee onthielden zich.

Volgens ds. Oosterhuis zijn de GKV tot de conclusie gekomen dat er in de Schrift geen redenen zijn te vinden om vrouwen „categorisch te weren van de preekstoel en uit het ambt van predikant. Bepaalde dingen die het Nieuwe Testament zegt over diensten in de kerk kun je moeilijk één op één betrekken op de ambten zoals wij die kennen.”

Tijdens de bespreking van het deputatenvoorstel bleek een minderheid van de synodeleden tegenstander te zijn van de openstelling van de ambten. Ouderling J. J. van der Tol (Blija) stelde dat het ambt aller gelovigen en de bijzondere ambten verward worden als het gaat om de nieuwtestamentische ruimte voor vrouwen om vanuit het Woord te spreken.

Ds. D. S. Dreschler (Hardenberg-Heemse): „Dit besluit gaat in tegen de uitleg van Gods Woord. Vijfentwintig jaar geleden reageerden we afwijzend op vergelijkbare ontwikkelingen in andere kerken. Gods Woord is niet veranderd.”

De synode besloot om geen consequenties te verbinden aan het geheel of gedeeltelijk opzeggen van zusterkerkrelaties door buitenlandse kerken. „We willen hen juist oproepen om het gesprek aan te blijven gaan. Niet met gelijke munt terugbetalen, maar de deur openhouden”, aldus ds. C. T. Basoski (Groningen).

De preses en de assessor van de synode krijgen de taak om samen met de deputaten betrekkingen buitenlandse kerken aan een aantal zusterkerken persoonlijk brieven te overhandigen en de besluiten van de synode toe te lichten.