GKV-preses: Bezwaarden waren niet op synode, maar zijn wel gehoord

Ds. Dinand Krol. Rechts eerste voorzitter ds. Melle Oosterhuis.  beeld André Dorst

De generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) heeft zaterdag unaniem het besluit bevestigd om vrouwen toe te laten tot alle ambten. Waar bleven echter de bezwaarden uit de tientallen gemeenten? „Synodeleden zijn niet uitgenodigd als voor- of tegenstanders van het vrouwenbesluit, maar zitten daar met het mandaat van de kerken.”

Dat zegt ds. Dinand Krol, tweede preses van de synode van de GKV. Hij verving vrijdag en zaterdag eerste preses ds. Melle Oosterhuis omdat deze te zeer betrokken was bij vorige beraadslagingen van de synode inzake de kwestie man en vrouw.

Het blijft toch wel jammer dat op de synode wel óver, maar niet mét de bezwaarden is gesproken.

„Dat is zo, maar vergeet niet dat de synodecommissie man/vrouw uitvoerig met de bezwaarden heeft gesproken. De meeste kerken die een revisie hebben aangevraagd, zijn door de commissie gehoord. Overigens waren bij de huidige voorstemmers twee leden die bij een voorgaande vergadering tegengestemd hebben. De gronden van het besluit hebben hen kennelijk kunnen overtuigen. Een belangrijk deel van de 23 kerken die revisie hebben aangevraagd hadden dat gedaan vanwege de te geringe Bijbelse onderbouwing. We hopen dat die gemeenten zich nu zullen herkennen in de argumenten van het commissierapport die op dit punt zijn aangedragen.”

De gemeente van Urk heeft deze week zich geroerd. Wat gaat daarmee gebeuren?

„Dat is zaak van de gemeente. Wij hebben gemeend hun brief niet op de agenda te moeten zetten, omdat je dan een rechtsongelijkheid schept. Dan willen ook de kerken die vóór zijn, een podium hebben.”

Wat verwacht u van de brief die namens het moderamen nu de kerken ingaat?

„Ik denk dat het belangrijk is dat je de gemeenten weer op één lijn krijgt. Je hoeft het niet eens te zijn met het synodebesluit, want je bent ten volle gelijkwaardig aan de voorstanders. Dat hebben we verschillende keren benadrukt. De Schrift laat op het punt van de vrouw in het ambt niet een eenduidige exegese toe. Er is ruimte voor beide overtuigingen en praktijken.”

Maar zal dat besluit geen aanslag zijn op de eenheid van de kerken?

„Het is een uitdaging voor ons als kerken om te leren omgaan met onderlinge verschillen. Helemaal nieuw is dat niet. Zo zijn er ook verschillende opvattingen over bijvoorbeeld de zondag. De ene is dat we die dienen te vieren uit kracht van Gods gebod, de andere uit kracht van het zoeken van de rust in Christus. Als synode hebben we gezegd de kerken van dienst te willen zijn, als die zich wensen te uiten over de vandaag door ons genomen besluiten.”

Het besluit van de GKV zal ook consequenties hebben voor de Christelijke Gereformeerde Kerken, in ieder geval met het oog op de samenwerkingsgemeenten. Wat verwacht u?

„Daar kan ik nog niets over zeggen. We zullen elkaar binnenkort ontmoeten binnen het deputaatschap kerkelijke eenheid.”

Had u het verwacht: een unaniem besluit?

„Nee, wel dat het een ruime meerderheid zou worden. Dit betekent gewoon dat de opvatting van man en vrouw en de ambten in de kerk mainstream in de GKV is geworden. De grote eenstemmigheid was opvallend, niet alleen in de besluitvorming. Maar we moeten nu energie steken in de toelichting op het besluit en proberen de vrede te bewaren.”