GKV overwegen kanselruil met PKN

beeld RD, Anton Dommerholt

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) moeten hun kansels voor elkaar openstellen.

Dat adviseren deputaten kerkelijke eenheid van de GKV in een aanvullend rapport voor de generale synode, die volgende week begint.

Het document is mede opgesteld door de commissie contact en samenspreking met andere kerken (binnenland) van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK). De regeling moet ook voor de NGK gaan gelden. Hun landelijke vergadering stemde in 2016 al in met een voorstel om over en weer de kansels open te stellen.

Het is de bedoeling dat een kerkenraad een predikant uit de Protestantse Kerk kan uitnodigen voor te gaan in de eredienst. Voorwaarde is wel dat deze voorganger gebonden is „aan de leer van de Bijbel zoals beleden in de gereformeerde belijdenissen.”

De kerkenraad moet de gemeente vooraf informeren en haar instemming krijgen. Ook de kerken in de classis dienen op de hoogte te worden gesteld.

Als een gemeente in de Protestantse Kerk een vrijgemaakt gereformeerd predikant vraagt om voor te gaan, dan mag die daarmee instemmen. Wel moet hij zijn kerkenraad op de hoogte stellen.

Deputaten vinden „enige drempel” in de openstelling van de kansels „passend” omdat de PKN een „plurale kerk” is. „Wel kan op vele plaatsen uitdrukking worden gegeven aan de gevonden eenheid in Christus met gemeentes en voorgangers die, evenals de GKV en NGK, zich gebonden hebben aan Bijbelse en confessionele grondslagen.”

Kerkenraden hebben de taak „te waarborgen dat Woordverkondiging en sacramentsbediening tot eer van God en heil van de gemeente dienen en de gemeente te beschermen tegen dwaalleer.”