GKV en NGK versterken diaconaal werk

Synode GKV 2017
Synode van de GKV in Elspeet. beeld RD, Henk Visscher

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) versterken hun samenwerking op het gebied van het diaconaat. De synode van de GKV besloot donderdag tot het vormen van een gezamenlijk diaconaal deputaatschap (DDZ) met de NGK.

De landelijke vergadering van de NGK moet hier in november nog mee instemmen, maar het generaal diaconaal deputaatschap van de GKV en de centrale diaconale commissie van de NGK werken al sinds 2011 samen, onder meer in het Diaconaal Steunpunt. Dat punt heeft zich ontwikkeld tot een herkenbare en toegankelijke helpdesk voor diakenen uit de GKV en de NGK, zo bleek donderdag op de synode van de GKV in Elspeet.

Zending

De synode besloot tot de opheffing van het deputaatschap zending, hulpverlening en training ten behoeve van regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van zending. Tot deze structuur werd drie jaar geleden besloten. Doel was om gemeenten directer bij de projecten te betrekken. De landelijke zendingsorganisatie Verre Naasten blijft wel als ondersteunende organisatie aanwezig.

Met het deputaatschap buitenlandse kerken wordt samengewerkt in het stimuleren van de betrokkenheid van de achterban (via het blad Naast), daarnaast is er afstemming met deze regionale verbanden over partners in het buitenland. Mandaat en opdracht komen nu rechtstreeks van lokale kerken die lid zijn van het betreffende samenwerkingsverband en dus niet meer via een classis of meerdere classes of een particuliere synode.

Eind vorig jaar was er een evaluatie onder de regionale samenwerkingsverbanden. Tachtig procent gaf aan (zeer) tevreden te zijn. Albert Veerman, voorzitter van Verre Naasten, wees donderdag op de belangrijke plek van de plaatselijke gemeenten die zich verenigen in deze samenwerkingsverbanden. „Het nieuwe systeem werkt zeer goed. Ruim 95 procent van de gemeenten is aangesloten bij de regio en daarom actief bij onzemissie. Onze kerken zijn daarin uniek, gericht als ze zijn op het buitenland en op kwetsbare mensen.”

Maar hij verwoordde ook een zorg: hoe houden we de betrokkenheid van de plaatselijke gemeente vast? „Steeds vaker horen we gemor over de financiële bijdrage. Wij slagen erin de groep van 45 jaar en ouder aan te spreken, maar jongeren en jongvolwassenen bereiken we minder, omdat zij een heel andere band hebben met het instituut kerk.”

Omslag

Ook heeft Verre Naasten soms vragen over de keuze van de projecten van plaatselijke gemeenten, „die inspelen op emoties, maar waar partners in het buitenland vragen bij stellen.”

Veerman wil de groep jongeren op een andere manier bereiken, „meer voor en door jongeren en minder uit bestaande overlegorganen”, aldus Veerman.

„We maken nu een grote cultuuromslag mee. Daarin bewegen we als kerk mee met de tijd. We moeten wegen zoeken om jongeren te raken om op deze manier een nieuwe generatie van christenen aan te trekken.”

Praktijkcentrum

Het Praktijkcentrum dat drie jaar geleden werd opgericht vanuit de Gereformeerde Hogeschool VIAA, de Theologische Universiteit Kampen en Steunpunt Gemeenteopbouw in de GKV, functioneert uitstekend, zo bleek uit de toelichting van voorzitter Jan de Jong. Het Praktijkcentrum bundelt kennis en onderwijs in de kerken en richt zich vooral op datgene waaraan in de kerken behoefte is. Zo is jongerenwerk een nieuw speerpunt, onder meer het programma van Bijbellezen voor jongeren.

Het Praktijkcentrum behoort tot gemeenteopbouw, vandaar dat er een logische en natuurlijke link is met de diaconale instanties in de GKV, aldus De Jong. Het Praktijkcentrum en deze instanties kunnen elkaar op een waardevolle manier aanvullen.

Henk Geertsema, directeur van het Praktijkcentrum, benadrukte dat het centrum gericht is op thema’s van de praktische theologie. Onze tijd vergt volgens hem een opnieuw doordenken van wat het betekent kinderen van God zijn in een tijd van grote secularisatie. „Geen gemeente kan zonder de andere gemeente. Hoe kunnen we elkaar benutten om het Woord van God te actualiseren?” Volgens hem ligt hier een taak voor de synode.