„Ethiek en wijding van vrouwen verdelen dialoog tussen kerken”

De delegatie van episcopale kerken uit Europa, vrijdag in Utrecht bijeen. beeld RD

De Orthodoxe Kerk gaat een serieuze dialoog met andere kerken aan. Kwesties als de wijding van vrouwen en relaties van mensen van hetzelfde geslacht blijven onderwerpen van gesprek. Dat stelt aartsbisschop Job Getcha, vertegenwoordiger van de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel.

Hij was vrijdag in Utrecht te gast op een Europese conferentie van het Overleg Episcopale Kerken in Nederland, waar hij reflecteerde op de uitkomsten van het panorthodox concilie in juni 2016 op Kreta.

Het document ”De relaties van de Orthodoxe Kerk met de rest van de christelijke wereld” is volgens aartsbisschop Getcha „het meest controversiële document vóór, tijdens en na het concilie”, met name door de zinsnede dat de Orthodoxe Kerk zich beschouwt als „de ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk” en dat zij vastberaden gelooft dat zij een „centrale positie” inneemt in de verspreiding van christelijke eenheid in de wereld van vandaag.

Dat is niet exclusief, zo reageert de aartsbisschop. „Iedere kerk zegt van zichzelf dat zij op die manier een christelijke kerk wil zijn. De dialoog spitst zich dan toe op de vraag wat het gemeenschappelijke is tussen de kerken en wat de Orthodoxe Kerk scheidt van andere kerken.”

Wat zijn dan de belangrijkste verschillen?

„Dat hangt af van de situatie. Met de Oudkatholieke Kerk hebben we volledige kerkelijke overeenstemming, maar de verschillen spitsen zich de laatste jaren toe op het punt van het wijden van vrouwen en ethische kwesties, zoals de inzegening van relaties van mensen van hetzelfde geslacht. Met de Rooms-Katholieke Kerk verschillen wij van mening ten aanzien van het primaatschap van de paus. Maar al deze verschillen moeten de dialoog niet verhinderen maar juist aanmoedigen. Want het gaat uiteindelijk om het herstel van de eenheid.”

En de kerken van de Reformatie? Ziet de Orthodoxe Kerk die als werkelijke kerken?

„De Heilige Synode van de Orthodoxe Kerk heeft gezegd dat zij de kerken van de Reformatie respecteert wanneer deze zich als ”kerken” in historische zin betitelen.

Voor de Orthodoxe Kerk is de eenheid van kerk en eucharistie echter wezenlijk. De kerk van de Reformatie stelt dat het wezen van de kerk zich daar openbaart waar de prediking van het Woord is en de sacramenten recht bediend worden. Dat laatste spreekt ons aan. De Reformatie was een strijd tussen rooms-katholieken en protestanten. Maar de orthodoxen hebben nooit partij gekozen in dit conflict en nooit iemand van hen veroordeeld.”