„Elke gkv moet visie op vrouw en ambt vastleggen”

Synode GKV 2020
beeld André Dorst

Alle vrijgemaakt gereformeerde kerken moeten vastleggen of ze de ambten van predikant, ouderling of diaken wel of niet openstellen voor vrouwen.

Dat adviseren deputaten kerkrecht van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) in een rapport, dat de generale synode komend voorjaar bespreekt.

Het kerkverband gaf in 2017 groen licht voor de benoeming van vrouwelijke ambtsdragers. De komende synode behandelt een aantal bezwaarschriften tegen dit besluit.

Deputaten doen een voorstel voor een „toekomstbestendige” kerkordelijke bepaling. Die moet bescherming bieden aan „het recht van de plaatselijke kerken om zelf hun inrichting te bepalen.” Voor elk ambt dient een aparte afweging te worden gemaakt, schrijven deputaten.

Het deputaatschap wil daarnaast dat hbo-theologen landelijke preekbevoegdheid moeten kunnen krijgen. Op dit moment mogen die alleen in hun plaatselijke gemeente voorgaan, als ze daarvoor toestemming hebben gekregen.

Kerkelijk werkers die binnen de hele GKV willen preken, moeten wel „aantoonbaar gekwalificeerd” zijn op het terrein van de homiletiek (predikkunde). Ze dienen bijvoorbeeld een cursus homiletiek aan de Theologische Universiteit Kampen te hebben gevolgd. Preekbevoegdheid geeft geen recht tot het bedienen van de sacramenten en het bevestigen van ambtsdragers.