Ds. M. Goudriaan opent Haamstedeconferentie: Dienen als Gods uitdelers

Haamstedeconferentie 2019
Haamstedeconferentie 2019 in Elspeet. beeld RD, Anton Dommerholt

In Elspeet is maandag de jaarlijkse Haamstedeconferentie van start gegaan.

Ds. M. Goudriaan, hervormd emeritus predikant te Ede, verrichtte maandagochtend de opening. Hij sprak daarbij over 1 Korinthe 4:1: „Alzo houde ons een ieder mens, als dienaars van Christus, en uitdelers der verborgenheden Gods.”

Door de eeuwen heen, zo zei de predikant, is de houding die gemeenteleden aannemen ten opzichte van apostelen en ambtsdragers een punt van aandacht en ook vaak van „moeite en zorg.” Als Paulus hierover schrijft aan de gemeente van Korinthe gaat het hem echter niet om zijn eigen reputatie of eer, maar hij ziet dat Gods werk in het geding is.

Onderworpenheid

Tegenover de gevaren die het werk van God bedreigen, wijst Paulus op de positie van ambtsdragers als dienaars van Christus. „Als het waar is dat je van Christus bent, dan sta je uiteindelijk boven alles.” Het zijn van een dienaar wijst op „onderworpenheid aan een Ander, in dit geval aan Christus. Ik ben geen werknemer van een gemeente of kerkenraad. Maar het is ook niet zo dat ik mijn eigen zaakje overeind moet zien te houden en tot bloei moet brengen. De dienaar heeft er belang bij dat de Naam van zijn Koning verheerlijkt wordt.”

Het is niet zo dat Paulus zijn positie als dienaar van Christus voortdurend rondbazuint, aldus ds. Goudriaan. „Het moet geproefd worden in onze dienst dat we werkelijk dienaren zijn. Onze gemeenteleden moeten aanvoelen dat het ons gaat om de zaak van Christus.”

In Paulus’ woorden zit het besef dat hij niet door mensen geoordeeld zal worden, maar door God. „Daarom is voor ons de vraag: Wie heb ik in mijn dienst naar de ogen te zien? Dat moet ons in de aanwezigheid van de levende God brengen. Temeer omdat het dienen van mensen veel gemakkelijker bij ons binnensluipt dan we vaak denken.”

Uitdelers

Dienaren hebben de roeping om de „verborgenheden van God uit te delen”, zei ds. Goudriaan. „Het gaat hier dus om het goed van Christus waar we mee omgaan in onze dienst. Dat wat Hij verworven heeft in Zijn dood en opstanding. Hij wil dat Zijn goed beheerd wordt. De uitdeler moet de zaken van zijn Koning behartigen.”

Het zijn van een uitdeler houdt een verantwoordelijkheid in, aldus de predikant. „Vragen wij ons op een zondagavond voor Gods aangezicht af of wij die dag werkelijk zulke uitdelers zijn geweest? Is er tijdens onze preek uitdeling geweest van Christus’ schatten? Zijn er zaken gedaan: tussen God en mensen, tussen Christus en zondaren?”

Om een uitdeler te zijn, hoef je geen „preektijger” te zijn. „Maar ik kan onmogelijk zien hoe je trouw kunt zijn in de uitdeling zonder de inspanning, de moeite, de zware arbeid van het graven in de Schriften.”

Het feit dat Christus’ dienaren uitdelers zijn, weerspreekt volgens de predikant niet dat de toe-eigening van Gods heil uiteindelijk Gods werk is. „Als er een ding is wat je almeer leert, is het dat die toe-eigening in de handen van de Heilige Geest ligt en blijft liggen.”

Duisternis

Dat Gods verborgenheden moeten worden uitgedeeld, sluit alle roem van de mens uit. „Niemand bracht zichzelf tot kennis van deze geheimen. De Bijbel tekent in donkere kleuren de duisternis van de volkeren voordat Christus Zijn heilgeheimen openbaart. Calvijn zei: „De mens met al zijn scherpzinnigheid is even stompzinnig om de verborgenheden van God te verstaan, als een ezel om een symfonie te begrijpen.””

Het uitdelen van Gods verborgenheden is dan ook iets dat telkens herhaald moet worden. „Of onze hoorders het waarderen of niet, ook als God genade aan hen bewees, worden zij voortdurend als bedelaars voor Zijn aangezicht neergezet.”

35e editie

De Haamstedeconferentie wordt dit jaar voor de 35e keer gehouden. In 1985 vond de eerste conferentie voor predikanten, studenten en docenten godsdienst plaats in het Zeeuwse Haamstede. Sinds 2002 vinden de conferenties plaats in congrescentrum Mennorode in Elspeet. Er zijn dit jaar zo’n 160 bezoekers aanwezig bij de conferentie die tot en met woensdag duurt.

Ds. M. Goudriaan - Opening