Ds. G. Bredeweg verlaat Gereformeerde Gemeenten om kwestie Kruiningen

Kruiningen
Ds. G. Bredeweg in het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente in Kruiningen. beeld RD, Henk Visscher

Ds. G. Bredeweg, predikant in Kruiningen, heeft de Gereformeerde Gemeenten verlaten. Dat bevestigde hij maandagmiddag tegenover deze krant.

In een maandag onder leden van de gereformeerde gemeente in Kruiningen verspreide brief zeggen ds. Bredeweg en ouderling J. van de Velde dat de predikant vanaf zondag voorgaat in de „vrije gereformeerde gemeente te Kruiningen.” Zondag belegt die gemeente diensten in het Dorpshuis in Kruiningen. Tegelijk met de brief heeft de predikant een acht pagina’s tellend „feitenrelaas” gepubliceerd.

Desgevraagd zegt ds. Bredeweg maandag geen behoefte te hebben om commentaar te geven op de stap die hij gezet heeft. Ds. Bredeweg (51) is sinds 2009 predikant. Aanvankelijk diende hij de gereformeerde gemeente in Barneveld-Zuid. Vanaf 2014 stond hij in Kruiningen. Ook ouderling Van de Velde wil desgevraagd geen commentaar geven.

In het afrondende deel van zijn feitenrelaas motiveert ds. Bredeweg zijn vertrek uit de Gereformeerde Gemeenten met de stelling „dat de tucht niet meer gehandhaafd wordt” en „het sacrament van het Heilig Avondmaal niet meer bediend mag worden.” Ook stelt hij ”ja” te moeten zeggen tegen de conclusies uit een rapport dat in opdracht van de classis Goes is opgesteld inzake de kwestie-Kruiningen. Dat rapport is volgens ds. Bredeweg echter tot stand gekomen „tegen Gods Woord, tegen het negende gebod en tegen fundamentele regels van de kerkorde in.” Hij meent dat het „niet de waarheid weergeeft en allerlei boosaardigheid van de tegenpartij bedekt. (…) Onmogelijk kunnen we instemmen met al die onwaarheid en schandelijkheden.” Bovendien meent de predikant dat „de prediking zoals die altijd klonk in de gemeente door een deel van de classis niet meer wordt geaccepteerd.”

In Kruiningen ontstond dit jaar een conflict in de gereformeerde gemeente. De kwestie leidde tot een kort geding van een oud-diaken Henk Jansen tegen de kerkenraad. Deze meende onterecht onder kerkelijke censuur gesteld te zijn. De rechter in Middelburg gelastte de kerkenraad de censuur op te heffen, omdat niet voldaan was aan de eigen kerkelijke regels rondom het nemen van een dergelijke maatregel.

In een eerste reactie maandagmiddag zei advocaat mr. A. Klaassen, die oud-diaken Jansen bijstaat in het appel dat deze heeft aangetekend tegen de kerkenraad van de gereformeerde gemeente in Kruiningen en tegen de oud-predikant, verrast te zijn door de stap van ds. Bredeweg. Volgens Klaassen zou de classis Goes van de Gereformeerde Gemeenten woensdag een maatregel nemen in wat de ”zaak-Kruiningen” is gaan heten. „Als iemand zich onttrekt aan een kerk, valt hij in juridische zin echter niet meer onder de zeggenschap van de classis.” Het is op dit moment nog onduidelijk of de familie Jansen een aangekondigd kort geding tegen kerkenraad en predikant doorzet, waarin de familie inzage eist in documenten die in hun ogen van belang zijn voor de kerkrechtelijke behandeling van de kwestie.

Woordvoerder Jasper Jansen van de familie noemde het maandagavond „in zekere zin een opluchting” dat er een doorbraak komt in een proces dat bijna een jaar duurt, na het „gedwongen aftreden” van zijn broer in december 2016. „We hebben nooit gewild dat het op een kerkscheuring zou uitlopen. Ons streven was het wangedrag van ds. Bredeweg te stoppen, maar hij liet zich niet stoppen. Mijn broer heeft aanvankelijk tegen ds. Bredeweg voorzichtig bezwaar gemaakt tegen wat we beschouwen als het pastorale schrikbewind dat deze predikant voerde. Daarop reageerde ds. Bredeweg met het beschuldigen van mijn broer van overspel met meerdere meisjes. En hij dwong mijn broer om zijn ambt neer te leggen. Daarnaast chanteerde hij onze familie en ouders op andere uiterst gemene wijze. Maar noch ds. Bredeweg, noch de kerkenraad heeft ooit gereageerd op de schriftelijke ontkenningen van overspel die zowel mijn broer als getuigen hebben verstuurd. Bovendien hebben de kerkenraad en de consulent van de gemeente geweigerd om met ons als familie in gesprek te gaan. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een slepende procedure, omdat er ondertussen wel tuchtmaatregelen genomen werden.”

Jansen zegt dat ds. Bredeweg al in december 2016 heeft gespeculeerd over een kerkscheuring. „Toen beschuldigde hij mijn broer ervan dat hij de Gereformeerde Gemeenten zou verlaten. Maar nu doet hij het zelf. Dat is een patroon dat we voortdurend bij hem zien en dat ook zichtbaar wordt in de brief die door ds. Bredeweg verspreid is. De dominee verdraait voortdurend de feiten in zijn eigen voordeel, maar komt daarbij telkens met een nieuwe versie van zijn verhaal. In de brief staan aantoonbare onjuistheden over ons, over de classis en over medepredikanten. Zo beschuldigt hij onze familie ervan dat wij de media hebben gezocht. Maar neem nu de kwestie rond het kastje dat onder de auto van de predikant is gevonden: daarover heeft hij zélf twee kranten gebeld, de PZC en het Nederlands Dagblad. En dat ik uiteindelijk een journalist te woord sta die om wederhoor vraagt, dat lijkt me logisch.”

De kerkenraad volgt in meerderheid niet de stap van ds. Bredeweg om het kerkverband te verlaten. Scriba P. van Vijven van de classis Goes liet dinsdag weten nog geen reactie te willen geven. Het moderamen van de classis wil eerst de kerkenraad van Kruiningen de gelegenheid geven om de gemeente van informatie te voorzien. Woensdag vergadert de classis opnieuw over de kwestie. Na afloop van die vergadering volgen wellicht mededelingen.

Er zijn geen aanwijzingen dat andere predikanten ds. Bredeweg volgen in zijn stap. Naar aanleiding van geruchten hierover stelde consulent ds. C. van Krimpen (Yerseke) gisteren desgevraagd nadrukkelijk dat hij ds. Bredeweg niet volgt.

Lees meer over dit onderwerp in ons thema Kwestie Kruiningen.