Ds. Ben Zvi: Genesis als liefdesbrief aan mensen

Ds. Joseph Ben Zvi, predikant van de Messiasbelijdende gemeente Bat Tsion in Jeruzalem, sprak zaterdag in Wijk en Aalburg over het Bijbelboek Genesis. beeld Dirk Hol

„De Bijbel lezen in de grondtaal is niet eenvoudig”, zegt ds. Joseph Ben Zvi. „Het Hebreeuws laat zich moeilijk vertalen. Elke vertaling peilt in wezen niet de diepten van de Hebreeuwse wortels.”

De Joodse Bijbelleraar en predikant van de Messiasbelijdende gemeente Bat Tsion in Jeruzalem sprak zaterdag in Wijk en Aalburg op een seminar van het studiecentrum Jerusalem Experience.

Door studie van het Hebreeuws wil ds. Ben Zvi de diepere betekenis en zeggingskracht van Gods Woord en van Zijn liefde ontdekken. In het seminar koos hij voor het boek Genesis, dat hij Gods liefdesbrief noemde.

Het is volgens de predikant van belang om de Hebreeuwse wortels van de Bijbel te ontdekken. Zo kunnen lezers „met de hulp van de Heilige Geest de diepte, hoogte en breedte van Gods Woord proeven.”

Daarom is elk woord in de Bijbel van belang, aldus ds. Ben Zvi. „Er staat geen woord of letter te veel of te weinig in. Door één letter in het Hebreeuws weg te laten, kun je in grote problemen raken. We mogen niets weglaten of toevoegen.”

Dat maakt Bijbelvertalen tot een nauwkeurig en verantwoordelijk werk. Ds. Ben Zvi zei dankbaar te zijn voor de Statenvertaling. „Ik zou geen betere vertaling kunnen maken.”

Velen hebben zich ingespannen om een goede Bijbelvertaling te maken. „Maar het zijn allemaal mensen met gebreken. Taal is communicatie tussen levende wezens. Ons is opgedragen om het Evangelie van het leven te brengen, in de hoop dat in de Naam van Jeshua elke knie zich zal buigen en elke tong zal belijden dat Hij de Messias is.”

Zeer goed

Genesis, het boek van de schepping, begint in het Nederlands met: „In den beginne.” Volgens ds. Ben Zvi zijn die woorden echter maar een deel van de betekenis. „Het woord ”’bereshiet” wil zeggen dat we al in Gods gedachten waren geschapen. Wie kan zeggen Gods gedachten te begrijpen? God is zo groot dat we slechts een sprankje van Hem kunnen bevatten. God is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij heeft geen begin en einde. God is eeuwig. Hij heeft alles geschapen naar Zijn wil. Alles is uit Hem voortgekomen. Er bestaat dus geen ”niets” in de Bijbel, want God is overal. Hij is de realiteit.”

In Genesis 1 staat dat toen God alles geschapen had, het zeer goed was. De aanduiding „zeer goed” is volgens ds. Ben Zvi niet Bijbels, omdat Gods schepping „voortdurend goed” is en geen gradaties kent.

Abraham

De predikant uit Jeruzalem ging nader in op de roepingen van Abraham. In Genesis 13 wordt verhaald dat er honger was in het land Kanaän. Abram daalde af naar Egypte, op zoek naar brood.

Volgens ds. Ben Zvi was zijn eerste roeping dat hij van God Ur der Chaldeeën moest verlaten. „Hij moest zijn verleden achter zich laten. Toen hij uit Egypte werd weggestuurd, was dat zijn tweede roeping. Hij had er niet om gevraagd. Farao stuurde hem weg. Lijfwachten begeleidden hem, zodat het zeker was dat hij het land uit ging. De derde roeping was dat Abraham na het offer van Izaäk God geloofde en Hem onvoorwaardelijk wilde volgen.”