Commissie GKV: Synodebesluit over vrouw in ambt is Bijbels

Synodevergadering van de GKV in januari. beeld RD, Anton Dommerholt.

Het besluit van de generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) om vrouwen tot de ambten toe te laten, is Bijbels. Dat schrijft de synodecommissie revisieverzoeken m/v en ambt in haar vrijdag verschenen rapport ”Elkaar van harte dienen”.

Het 65 pagina’s tellende rapport is gemaakt voor de generale synode, die zich in september buigt over de revisieverzoeken en bezwaren van gemeenten tegen het in 2017 genomen besluit om ruimte te geven voor de bevestiging van vrouwelijke ambtsdragers. De commissie wil daarnaast een Bijbelse onderbouwing geven van dit besluit.

De conclusie van het rapport, dat verscheen in de week dat bekend werd dat dr. Almatine Leene de eerste vrouwelijke predikant in de GKV wordt, is dat de Bijbel geen belemmeringen opwerpt voor de vrouw in het ambt.

Zwijgteksten

De commissie wijst onder meer op de eerste hoofdstukken van de Bijbel. Die zouden vooral de eenheid van man en vrouw benadrukken. De manier waarop de apostel Paulus in zijn brieven passages uit Genesis 1-3 aanhaalt, wijst volgens haar niet op een „tijdloze gezagspositie van mannelijke ambtsdragers, maar juist op (herstel van) eenheid en gelijkheid van man en vrouw. Paulus’ woorden vormen daarom geen belemmering om vrouwen in de ambten te laten dienen.”

A-LEENE-OO1-HENK_webEerste vrouwelijke predikant in GKV

Ook de zogenoemde zwijgteksten in 1 Korinthiërs 14 en 1 Timotheüs 2 zijn dat niet, aldus het rapport. Paulus zou zich vooral keren tegen vrouwen die eigenmachtig onderwijzen.

Omdat mannen en vrouwen één zijn in Christus worden ze geroepen om gezamenlijk het beeld van God te vertonen, schrijft de synodecommissie. „In het Nieuwe Testament is geen dwingende reden te vinden waarom vrouwen bepaalde taken of ambten niet zouden mogen bekleden.”

Westerse cultuur

Mannen en vrouwen hebben taken en gaven ontvangen om God en elkaar te dienen, vervolgt het rapport. Is het toelaten van vrouwen tot de ambten een buigen voor de hedendaagse Westerse cultuur? Nee, zegt de commissie. „Ontwikkelingen in de samenleving zijn weliswaar aanleiding om over de positie van vrouwen in de kerk na te denken, maar het besluit om de ambten voor hen open te stellen is het gevolg van hernieuwde doordenking van wat God in Zijn Woord op dit vlak van ons vraagt.”

Verschillende visies op de vrouw in het ambt zijn volgens de commissie geen reden voor een kerkscheuring. Deze verschillen zijn „niet van dien aard dat ze niet binnen één kerkverband te verenigen zouden zijn.”

Ook het Schriftgezag is niet in het geding, aldus het rapport. „We hebben te maken met verschillen in interpretatie van de Schrift tussen mensen die allemaal het gezag van de Schrift erkennen en zich naar eer en geweten beroepen op Bijbelteksten en op de Bijbel als geheel.”