CGK trekken een lijn inzake tucht

Synode CGK 2016
De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken, dinsdag in Nunspeet. beeld RD

Wanneer de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) een zaak als zondig aanmerkt, zijn kerkenraden in dat geval gehouden vermaan toe te passen. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het bijbehorende pastoraat.

De generale synode van de CGK rondde dinsdag in Nunspeet de bespreking van het rapport van deputaten kerkorde en kerkrecht af.

Het kerkverband wil landelijk één lijn trekken ten aanzien van de tucht. De concrete aanleiding tot de bespreking was de vraag hoe om te gaan met leden die een homoseksuele relatie aangaan. Wat in de ene gemeente tuchtwaardig is, is dat in de andere gemeente niet.

Uit onderzoek blijkt dat plaatselijke kerken inderdaad verschillend omgaan met het uitoefenen van tucht. Deputaten noemen als voorbeelden ook zondagsarbeid en trouwen na echtscheiding.

Het deputaatschap vindt dat de landelijke kerkvergadering terughoudend moet zijn in het „uitspreken van wat zonde is.” De commissie die het rapport heeft bestudeerd, vindt echter dat deputaten te veel ruimte laten voor de eigen benadering van plaatselijke kerken.

De synode gaf deputaten de opdracht een handreiking over de tucht op te stellen. Die gaan ook na hoe ze de praktijk van pastorale vermaning en kerkelijke tucht in de kerken kunnen optimaliseren.

Kerkvisitatie

De CGK willen ook de kerkvisitatie verbeteren. Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden om deze ambtelijke bezoeken aan plaatselijke gemeenten niet meer per classis maar –breder– per particuliere synode te organiseren. Deputaten gaan ook kijken of er per particuliere synode minstens twee kerkvisitatoren kunnen worden aangesteld om een moedergemeente en bijbehorende zendingsgemeente of missionair project te adviseren.

Geschillen

De synode gaf groen licht aan de opzet van een interkerkelijke geschilcommissie met onder meer de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Dit zogeheten Amersfoortberaad is bedoeld om te bemiddelen als er in of rond kerken problemen ontstaan. Een „behandelcommissie” bestaat uit leden van de deelnemende kerkgenootschappen, met een meerderheid afkomstig uit het kerkverband waarin zich het geschil voordoet.

De CGK kennen al geschillencommissies binnen de particuliere synodes. Die worden meer bekendheid gegeven.

Kerkelijke ambten

Een commissie gaat een beknopt onderzoek te doen naar de „Schriftuurlijke fundering” van de kerkelijke ambten in de gereformeerde traditie. Daarbij gaat het vooral om de kerkenraadsstructuur en de kerkrechterlijke status van de evangelist.

Kerkelijk zegel

De synode ging akkoord met het grafisch vereenvoudigen van het kerkelijk zegel, waar Mozes en het brandende braambos op staan. De vergadering sprak in november al uit dat het zegel weer een plek moet krijgen in De Wekker, het orgaan van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Afdracht

De minimumbijdrage of afdracht (quotum) per kerklid stijgt met 8,3 procent naar 69,80 euro. De CGK besteden de afdracht onder meer aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (7,95 euro), evangelisatie (4,00 euro), diaconaat (3,55 euro), buitenlandse zending (11,20 euro) en emeritikas (30,45 euro).