CGK-synodepreses ds. Schenau: Hoop op synode die weet van wachten

Synode CGK 2019
In Dordrecht vindt vrijdag de eerste vergaderdag plaats van de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken. beeld RD
3

Ds. J. G. Schenau is vrijdagochtend in Dordrecht gekozen tot preses van de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK).

Er was één stemronde nodig, waarin de predikant van de cgk Nunspeet-Ichthus met 28 stemmen werd verkozen als voorzitter.

De net gekozen preses verzocht de vergadering vervolgens om af te wijken van de gewoonte om uit iedere particuliere synode één moderamenlid te kiezen. Ds. Schenau wees erop dat als deze gewoonte gevolgd zou worden, hij als preses de enige zou zijn met moderamenervaring. „Juist in deze synode zal het aankomen op ervaring in leiding”, aldus de preses. „Dan denk ik niet alleen aan de spanning waarmee in ons kerkelijk leven naar deze vergadering wordt uitgezien. Maar wij hanteren deze synode ook een andere vergadermethode. De vergadering zou ermee gediend zijn als ook een assessor met ervaring het vergaderproces zou kunnen bewaken.”

Ds. Schenau adviseerde de synode daarom hun stem voor assessor (tweede voorzitter) uit te brengen op de preses van de vorige synode, ds. P. D. J. Buijs (cgk Nunspeet). De vergadering volgde dit advies: ds. Buijs werd met 47 van de 52 stemmen verkozen tot assessor.

Voor de verkiezing van eerste scriba waren drie stemronden nodig. Met 33 stemmen werd ds. L. A. den Butter (cgk Rijnsburg) gekozen als scriba in het moderamen.

Als tweede scriba koos de vergadering in twee stemronden ds. S. P. Roosendaal, predikant van de samenwerkingsgemeenten van de cgk en Ngk te Lelystad, met 27 stemmen.

De vier predikanten vormen samen het moderamen, dat in de komende tijd zal fungeren als het dagelijks bestuur van de synode.

Wachten

De preses sprak de vergadering toe vanuit Klaagliederen 3:25-26. Hij wees erop dat „sommigen zeggen dat er een breuk dreigt in ons kerkverband. Anderen spreken over een synode in crisissfeer. Het zijn kwalificaties die eerder geuit zijn. Rond de synode van 1953 schreef prof. W. Kremer: „Hier en daar wordt gezegd dat dit het jaar van de crisis van onze CGK kan zijn. Deze en dergelijke profetieën kunnen op zichzelf al een gevaar zijn en een sterk ongunstige invloed uitoefenen.”” Ds. Schenau sloot zich bij deze woorden aan: „Laten we ons bij de start van het synodewerk liever laten leiden door de profetie van Gods eigen Woord. Waarbij we de gebrokenheid eerlijk onder ogen zien, maar onze leiding zoeken bij de Heere Zelf.”

In de verzen in Klaagliederen is sprake van een wending, zei de preses. „De dichter spreekt uit dat het goed is om te wachten en te hopen op het heil van de Heere.” Ds. Schenau sprak de hoop uit op „een synode die weet van wachten. Dat ligt ons niet, daar hebben we geen tijd voor. Sommigen willen een synode die weet van wanten. Zij willen nu duidelijkheid over wat in onze kerken wel of juist niet kan. Anderen willen een synode die van wenden weet. Zij willen een andere koers inslaan, meer vrijheid voor de plaatselijke gemeenten. Maar hoe dan ook zullen we eerst moeten weten van wachten; dat is een kwestie van leren en ons bekeren.”

Volgens de preses heeft dit wachten ook betrekking op de onderlinge verhoudingen tijdens de synode. „Ook als de ander er een andere visie op nahoudt of in inzicht nog niet zo ver is als jij, heb dan geduld met de ander. Al is het alleen maar omdat je tijdens het wachten er ook achter kan komen dat jijzelf te hard van stapel wilt lopen.” Ds. Schenau gaf aan dat er veel onderwerpen op de synodetafel liggen die wijsheid vragen. „Laat het een wijsheid zijn waarin de vreze des Heeren het principe is.”

Innige gevoelens

De synode van de CGK werd vrijdagochtend geopend door de predikanten van de twee roepende kerken van Dordrecht-Centrum en Dordrecht-Zuid in het kerkgebouw van de centrumgemeente.

Ds. G. J. H. Vogel (Dordrecht-Zuid) sprak naar aanleiding van Filippensen 1 : 3-11. „De innige gevoelens van Jezus Christus waarover Paulus spreekt, daar leeft de kerk van alle tijden en plaatsen van. Die liefde van God in Christus kun je slechts begrijpen samen met alle heiligen. Ook die heiligen in die andere cgk-gemeente waar je wel eens wat over denkt.”

Ds. A. van der Zwan (Dordrecht-Centrum) sprak een kerkhistorisch openingswoord. Hij memoreerde de geschiedenis van de stad Dordrecht. „Hier zijn mensen van verschillende wegen samengekomen. Maar deze stad heeft ook gezien hoe wegen uit elkaar kunnen gaan als de waarheid op het spel staat. Met spanning wordt toegekeken hoe deze synode zal omgaan met de onderlinge verschillen. Ook in 2019 zijn er geestelijke boosheden in de lucht. Dit vraagt van ieder van ons telkens opnieuw bekering en een leven uit het beginsel van Dordt.”

Na de openingsvergadering vrijdag staat de eerste zittingsweek van de synode gepland in november, de twee volgende weken in januari en maart volgend jaar.