CGK bezinnen zich op bezwaren tegen uitspraak homoseksualiteit

Synode CGK 2016
Het moderamen van de CGK-synode. beeld RD, Anton Dommerholt

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) heeft deze week een eerste, besloten bespreking gehad over vijftien revisieverzoeken tegen de kerkelijke uitspraak uit 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties.

Dat maakte het moderamen van de synode vrijdagmiddag bekend. Er zijn nog geen besluiten genomen. De synode kreeg woensdag gelegenheid voor een eerste vragenronde, vrijdag reageerde de commissie die de besluitvorming op dit punt voorbereidt. In de derde zittingsweek, in januari 2017, komt er een vervolg- en zo mogelijk eindrapportage, aldus het moderamen.

De bezwaren uit de revisieverzoeken zijn door de voorbereidingscommissie geclusterd in een tussenrapportage. Daarin worden vijf thema’s onderscheiden die terugkerende elementen vormen in de revisieverzoeken.

Het eerste thema is de Schriftuitleg, de exegese. Het draait hierbij met name om de uitleg van Leviticus 18 en 20 en Romeinen 1. De hierbij opgeworpen vraag is of het visiedocument dat in 2013 door de CGK-synode werd aangenomen, van deze teksten een juiste uitleg geeft. Ook is het de vraag of met zekerheid kan worden gezegd dat deze uitleg de enige juiste uitleg is.

Het tweede thema is de hermeneutiek, de toepassing van Bijbelse gegevens in de huidige cultuur. De indieners van revisieverzoeken vragen zich af of de Bijbel spreekt tegen de achtergrond van een bekendheid met homoseksuele relaties in liefde en trouw en werpen de vraag op wat betekent het als dat niet het geval is.

Het derde thema is een toespitsing van de twee eerdere punten. Hierbij wordt de vraag opgeworpen of homorelaties in de gemeente van Christus een uitzonderingspositie hebben in het licht van de tegemoetkomendheid van God aan zondige mensen in een gebroken wereld.

Het vierde thema gaat over pastoraat. Verschillende schrijvers van revisieverzoeken vragen zich af of de synode met haar uitspraak uit 2013 treedt in de pastorale verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerkenraad, met name bij de verwijzing in de kerkelijke uitspraak naar de tucht.

Ten slotte is er een confessioneel, kerkelijk en kerkordelijk bezwaar: De vraag wordt opgeworpen of de synode met haar kerkelijke uitspraak een leeruitspraak deed.

De christelijk gereformeerde kerkvergadering sprak vrijdagmorgen over het rapport van de deputaten evangelisatie. Assesor ds. J. G. Schenau zegt desgevraagd dat besloten is om de zendingsgemeenten van de CGK bestuurlijk onder de moedergemeente te laten vallen tot op het moment dat ze geïnstitueerd zijn als zelfstandige gemeente. De classis kan toezicht houden op de zendingsgemeente via kerkvisitatie. Daarbij is ondersteuning mogelijk door de deputaten evangelisatie, vanwege hun specifieke kennis.

Volgens ds. Schenau stemde de synode in met handreikingen over doop en avondmaal in zendingsgemeenten. „In beide handreikingen is sprake van een duidelijke bevestiging van het gereformeerd belijden voor wat betreft de kinderdoop en van de verbondsmatige belijdenis van doop, via belijdenis, naar avondmaal.” Wel is volgens de predikant ruimte gegeven aan zendingsgemeenten in de praktische omgang met de sacramenten. „De gemeenten hebben de synode gerustgesteld dat de kinderdoop de inzet blijft, maar dat er in de concrete omgang ermee soms geduld nodig is in de toepassing ervan.”

De synode nam ook het rapport over van het meldpunt seksueel misbruik. Tevens werd besloten om te onderzoeken of de landelijke kerkendag van de CGK, die in 2017 voor de derde keer georganiseerd wordt, in de toekomst op wisselende locaties in het land gehouden kan worden. Tot nu toe wordt de tweejaarlijkse kerkendag georganiseerd in de De Ark in Urk. Bij de eerstvolgende kerkendag, op 26 mei 2017, wordt het 125-jarig bestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerken herdacht.

---

Zie ook:

CGK nemen homostandpunt onder de loep (RD.nl, 2 mei 2015)

Ds. Mijnders: Ongewijzigd homostandpunt CGK kan leiden tot breuk (RD.nl, 31 oktober 2015)

Ds. Schenau wil homostandpunt CGK uitdragen in samenleving (RD.nl, 14 april 2014)

„Te weinig aandacht voor homo in kerk” (Reformatorisch Dagblad, 28 november 2013)

Uitspraak CGK over homoseksualiteit (interview) (RD.nl, 27 november 2013)

CGK doen uitspraak over homoseksualiteit (RD.nl, 27 november 2013)