Bezinningsgroep GKV presenteert model-revisieverzoek tegen vrouw in ambt

Synode GKV 2017
Stemming over de toelating van vrouwen tot de ambten tijdens de GKV-synode in 2017. beeld RD

De ”Bezinningsgroep M/V en ambt” binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) heeft vrijdag een model-revisieverzoek gepresenteerd tegen de besluiten van de GKV-synode in 2017 om vrouwen toe te laten tot de ambten.

Het document is bedoeld als handreiking voor kerkenraden die het niet eens zijn met de besluiten van de synode over de opening van de ambten voor vrouwen. Die kunnen met behulp van het tekstvoorstel van de commissie bij de volgende synode, in 2020, revisie aanvragen van de in 2017 genomen besluiten.

De commissie ziet zes gronden om herziening aan te vragen van de synodebesluiten. Allereerst meent ze dat de kerkvergadering de besluiten van de synode van 2014 over de vrouw in het ambt, loslaat. In de gronden bij die besluiten stond onder meer dat de Bijbel twee lijnen laat zien over de positie van man en vrouw. („De ene lijn is die van gelijkwaardigheid tussen man en vrouw – de andere die van het verschil in verantwoordelijkheid die God aan man en vrouw heeft gegeven; deze beide lijnen dienen verdisconteerd te worden.”) De kerkvergadering kiest volgens de commissie „eenzijdig voor één bepaalde lijn in de interpretatie van de Bijbelse gegevens.”

In de tweede plaats vindt de commissie dat de besluiten van de synode van 2017 geen bezinning bevatten rond de ambtsstructuur, terwijl de synode van 2014 dat wel had opgedragen en die bezinning ook terugkeerde in rapporten die de synode van 2017 besprak.

De commissie wijst er in de derde plaats ook op dat de synode niet is ingegaan op bezwaren die vanuit vrijwel alle zusterkerken van de GKV zijn geuit tegen de toelating van vrouwen tot de ambten.

De meeste tekst in het model-revisieverzoek is ingeruimd voor het vierde punt: Argumenten tegen de besluiten over de vrouw in het ambt op zichzelf. Die besluitvorming verdeelde de kerkvergadering in 2017 in onderdelen. Zo werd eerst besloten dat de gaven van vrouwen kunnen worden ingezet in verkondiging, onderwijs, pastoraat, diaconaat; daarna werd besloten om de ambten van respectievelijk diaken en ouderling open te stellen en ten slotte volgde het groene licht voor toelating van vrouwen in het ambt van predikant. De commissie voert op al deze deelonderwerpen bezwaren aan tegen de synodebesluiten.

De commissie heeft ook moeite met het vijfde punt, het besluit van de synode om het aan de plaatselijke gemeenten over te laten of zij de ambten daadwerkelijk openstellen voor vrouwen.

Ten slotte vindt ze dat een besluit van de synode dat de kerken zich nader moeten bezinnen op de vraag hoe recht gedaan kan worden aan de verschillen tussen man en vrouw in de vervulling van taken en ambten in de gemeente, komt als mosterd na de maaltijd. Volgens de commissie onderstreept het besluit dat die bezinning nog onvoldoende heeft plaatsgehad bij de besluiten die de synode heeft genomen over vrouwen in de ambten.

De werkgroep bestaat uit dr. B. van Egmond (predikant gkv Capelle aan den IJssel-Noord), drs. S. M. R. de Graaff-Hoekstra uit Heerde, ds. H. J. Room (predikant gkv Soest), dr. R. T. te Velde uit Wezep (docent systematische theologie aan de Theologische Universiteit Kampen), ds. J. Wesseling (predikant gkv Veenendaal) en drs. K. Wezeman uit Haren (tweede voorzitter van de GKV-synode 2014).

Deze week werd bekend dat twee predikanten die grote moeite hadden met de besluiten van de synode over vrouwen in de ambten, de GKV hebben verlaten. De emeritus predikanten H. G. Gunnink en H. W. van Egmond sloten zich aan bij De Gereformeerde Kerken (hersteld). De twee belegden vorig jaar nog drukbezochte bezinningsavonden rond de synodebesluiten over de vrouw in het ambt.

In 2017 verlieten drie predikanten naar aanleiding van de synodebesluiten de GKV. Dr. A. Bas (Kornhorn) en emeritus predikant D. de Jong (Dordrecht) gingen over naar een andere GKV-afsplitsing, de Gereformeerde Kerken Nederland. Emeritus ds. A. de Jager (Zwolle) sloot zich aan bij de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Zie ook:

Werkgroep GKV start bezinning op synodebesluiten vrouw in ambt (RD.nl, 27 november 2017)

Meer artikelen over de besluitvorming rond vrouwen in de ambten zijn te vinden in het dossier Synode GKV 2017.