Advies HHK: Maximaal 30 mensen in kerkdienst

Kerk en corona
Kerkgebouw van de hersteld hervormde gemeente te Zaltbommel. beeld RD, Anton Dommerholt

Het breed moderamen van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) adviseert kerkenraden om het aantal kerkgangers per dienst terug te brengen tot maximaal dertig. De (Oud) Gereformeerde Gemeenten in Nederland (O)GGiN adviseren het aantal bezoekers van diensten indien nodig af te schalen.

In het maximumaantal van dertig tellen kinderen tot en met 12 jaar en betrokkenen bij de dienst niet mee, aldus de HHK vrijdagmorgen in een persverklaring.

De adviezen, die gelden voor de rest van de maand oktober, worden „met veel pijn in het hart” gegeven. Het breed moderamen roept verder op tot „een indringende bezinning op de wijze en frequentie van de samenzang.” Ook wordt geadviseerd een mondkapje te dragen bij het in- en uitgaan van de kerk, het kring- en verenigingswerk voor gemeenteleden boven de 18 jaar stil te leggen en het bezoekwerk in de gemeente zoveel als mogelijk te beperken, waarbij het noodzakelijke pastoraat aan zieken, ouderen en eenzamen met inachtneming van de regels doorgang moet vinden.

Het besluit van de HHK volgt op de dringende oproep die het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) eerder deze week deed, om in alle kerken in Nederland terug te gaan naar maximaal dertig bezoekers per kerkdienst.

Grapperhaus-WoestenbergCIO: Laat kerken nu óveral naar dertig teruggaan

Verschillende kerkgenootschappen gaven donderdag een advies aan hun kerkenraden naar aanleiding van deze oproep en de sterk stijgende aantallen besmettingen met het coronavirus in Nederland.

Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN)

De GGiN hebben donderdag een brief verstuurd, waarin plaatselijke kerkenraden wordt gevraagd hun „verantwoordelijkheid te nemen, het dringende advies van de minister in overweging te nemen en zo nodig verder af te schalen wat betreft het aantal kerkgangers, en/of andere aanvullende maatregelen te nemen.”

De deputaatschappen kerk en overheid en kerkelijke dienstverlening wijzen erop dat kerkenraden hierbij rekening moeten houden met de plaatselijke situatie. Dat betreft het kerkgebouw (in onder meer grootte en ventilatiemogelijkheid), het aantal besmettingen ter plaatse of in de eigen gemeente, en het beleid van de veiligheidsregio waar de gemeente onder valt.

De deputaatschappen verwijzen naar Psalm 107:22 (berijmd) en wensen de kerkenraden wijsheid toe in „het nemen van moeilijke besluiten in deze drukkende omstandigheden.”

Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (OGGiN)

De werkgroep corona van de OGGiN heeft donderdagmiddag een brief aan de kerkenraden verzonden. Daarin verwijst de kerkenraad naar de persconferentie van de afgelopen week en de „klemmende oproep van overheidszijde om ook als kerken verantwoordelijkheid te nemen. Niet vanwege de publieke opinie, maar om reden van de ernstige situatie waarin ons land verkeert, nu de besmettingsgraad weer zozeer toeneemt. Daarom is de werkgroep stellig van mening dat dit beroep op de kerken ter harte genomen moet worden.”

De werkgroep roept kerkenraden ertoe op alert te blijven en telkens „grondig af te wegen welk maatwerk in uw gemeente, in de gegeven omstandigheden, geboden is.” Daarbij wordt onderstreept dat „uiterste zorgvuldigheid nodig is.” Kerkenraden wordt geadviseerd „bij twijfel de veiligste weg te kiezen. Dit zou dus op enig moment kunnen leiden tot een besluit van afschalen naar dertig of nog minder aanwezigen, indien noodzakelijk.”

De brief sluit af met de wens dat „de Heere maar mocht bewaren voor ongeduldig murmureren over de last van deze pandemie, daar deze toch niet opweegt tegen Zijn onverdiende goedertierenheden. Zou ons niet passen te zwijgen, met de hand op de mond?”

Gereformeerde Gemeenten (GG)

De Gereformeerde Gemeenten (GG) adviseerden kerkenraden donderdagmorgen om „opnieuw stappen te zetten. Daarbij kan het getal van dertig personen in beeld komen”, zegt preses van de laatstgehouden generale synode ds. P. Mulder.

„We hebben dit besluit genomen gezien de verslechterde gezondheidssituatie. Alle organisaties en bedrijven moeten afschalen naar dertig man, er zijn geen uitzonderingen. Als kerken willen we onze verantwoordelijkheid nemen en daarom kerkenraden adviseren om, mede lettende op de plaatselijke situatie, stappen te zetten.” De predikant noemt de coronacrisis „een ernstige situatie. De tuchtroede van God gaat over de mensheid en de kerken, dus past ons verootmoediging.”

Het kerkverband adviseert, in lijn met de maatregelen in de samenleving, het dragen van een mondkapje bij het in- en uitgaan van het kerkgebouw.

PKN en CGK

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) hebben op 5 oktober hun kerkenraden al geadviseerd om diensten te beleggen met maximaal dertig kerkgangers. Andere kerkgenootschappen drongen toen aan op een substantiële vermindering van het aantal kerkgangers en lieten daarbij ook ruimte voor plaatselijk maatwerk. Op veel plaatsen ging het bezoekersaantal in erediensten fors omlaag, maar bleef nog wel ruimte voor meer dan dertig personen.