Copyright

Copyright en voorwaarden Erdee Media BV (English)
update: Apeldoorn 13 mei 2015

Auteursrechten
De website rd.nl is onderdeel van de Erdee Media BV in Apeldoorn. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de uitgever Erdee Media BV en iedere gebruiker van deze site. Door gebruik te maken van deze site, accepteert u deze voorwaarden.

Op artikelen, foto’s, video’s en vormgeving (inclusief logo’s) van de papieren krant, van deze website en iedere andere uiting daarvan, ongeacht de drager, rusten auteursrecht en databankenrecht, die toekomen aan Erdee Media BV dan wel de door haar ingeschakelde derden. Erdee Media BV behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor. Het is niet toegestaan deze over te nemen in gedrukte of digitale vorm dan wel door te sturen zonder nadrukkelijke toestemming van de hoofdredactie.

Wilt u elementen overnemen van deze site, dien dan uw verzoek in bij de hoofdredactie. Geef aan om welk item het gaat (artikel/foto/video, aantal, auteur, publicatiedatum), en vermeld naam en aard van uw medium (print, digitaal), de oplage of het aantal unieke bezoekers. Voor een complete overname van artikelen hanteert Erdee Media BV tarieven, gebaseerd op de marktwaarde van de content. Het gaat om een tarief van 36 eurocent per woord.

Bij een verzoek tot overname van content van freelancers en andere rechthebbenden zal worden doorverwezen naar desbetreffende personen.

Plaatsing hyperlinks op internet
Plaatsing van hyperlinks naar (delen van) deze site is toegestaan, mits de volgende spelregels in acht worden genomen:
• Het is toegestaan tekstfragmenten van deze site over te nemen, mits daarbij een hyperlink aangebracht is naar het oorspronkelijke artikel, het fragment maximaal 50 woorden telt, de kop van het artikel overgenomen is en het fragment vergezeld is van een duidelijke bronvermelding.
• Het is toegestaan thumbnails van foto’s van deze site te maken, mits de auteursrechten op deze foto’s aan het Reformatorisch Dagblad toekomen, daarbij een hyperlink is aangebracht naar het bijbehorende artikel van deze site en de thumbnail vergezeld is van de bronvermelding Reformatorisch Dagblad. De thumbnail mag bij een gebruikelijke schermresolutie niet groter zijn dan 3 bij 4 centimeter. Indien foto’s worden overgenomen waarvan de rechten bij derden berusten, dan geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico en vrijwaart u Erdee Media Groep voor eventuele claims van derde in verband met dit gebruik.
• Het is niet toegestaan vormen van hyperlinks te gebruiken waardoor de gebruiker misleid of verward kan worden over de herkomst van de informatie. Voorbeelden hiervan zijn framed- en inline-linking.

Ingezonden brieven, foto’s en plaatsing van content op de website
Lezers die brieven of foto’s ter publicatie insturen, reacties op deze website plaatsen of andere content ter publicatie aanleveren, behouden hun auteursrecht. Door inzending of plaatsing geeft u Erdee Media BV niet-opzegbaar toestemming (een licentie) voor onbepaalde tijd om de door u aangeleverde content openbaar te maken en te verveelvoudigen in zowel gedrukte als digitale vorm, eventueel in aangepaste vorm. Deze toestemming omvat ook het recht om de content op te slaan in een databank en/of te publiceren in een van de (digitale) uitgaven van Erdee Media BV. Tevens heeft Erdee Media BV het recht om deze licentie in sublicentie aan derden te verstrekken of over te dragen.

U bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door u aangeleverde content. U zult geen foto’s plaatsen of toezenden zonder toestemming van de rechthebbende (fotograaf) en eventeel geportretteerden. U vrijwaart Erdee Media BV van alle schade en kosten die Erdee Media BV lijdt of maakt in verband met eventuele claims van derden ter zake van deze door u geplaatste dan wel toegezonden content.

Externe regelingen
Erdee Media BV heeft de publicatierechten van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een Cisa-organisatie geregeld met Pictoright. De overname van content van de Erdee Media Groep ten behoeve van knipseldiensten en
-kranten is geregeld met Clip.

Wijziging
Erdee Media BV houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. De datum van de jongste update staat bovenaan vermeld.

Disclaimer
De informatie die op deze site te vinden is, is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Toch kunnen er fouten in de informatie zitten. Mocht u een fout constateren, dan verzoeken we u dit te melden via het contactformulier. Aan de inhoud van deze site kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Erdee Media BV kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten/onvolkomenheden in de door haar verstrekte informatie.

Links naar andere websites
Op deze website treft u eventueel een aantal links aan naar andere websites. Erdee Media BV is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.