Geschiedenis 100 jaar ogg in Rhenen op schrift gesteld

Kerkgebouw van de oud gereformeerde gemeente in Nederland te Rhenen. beeld RD, Anton Dommerholt
3

De titel van het gedenkboek van de oud gereformeerde gemeente in Nederland te Rhenen is ontleend aan de waterbeken die genoemd worden in Jesaja 32:2, als verwijzing naar het werk van Jezus Christus.

Op verzoek van de kerkenraad heeft W. G. Hulsman de geschiedenis van deze honderdjarige gemeente beschreven. Vooral uit de oudste periode is weinig bewaard gebleven; toch geeft het boek een goed beeld van de wederwaardigheden van de gemeente. Slechts twee voorgangers telde ze tot nu toe: oefenaar J. Vijverberg en ds. J. van Prooijen. Van beiden is een preek opgenomen. Die van Vijverberg handelt over Jesaja 32:2.

Ook deze gemeente is voortgekomen uit een gezelschap. In 1917 of 1918 werd dit omgevormd tot een gemeente. 1920 is het uitgangspunt, want vanaf dat jaar beschouwde men zich als een zelfstandige gemeente. Het bewijs ervan werd vastgelegd in een ledenregister en in statuten. De gemeente behoorde tot het kerkverband van ds. L. Boone.

Ds. J. van Prooijen. beeld RD

J. Vijverberg verbond zich in 1926 aan de gemeente als oefenaar. Predikant worden begeerde hij niet. Op 2 mei 1927 legde hij de eerste steen voor het nog steeds in gebruik zijnde kerkgebouw. Ernaast stond de pastorie. In 1966 werd een orgel aangeschaft.

Aan de fusie van de twee oud gereformeerde kerkverbanden in 1948 deed Rhenen niet mee; pas in 1976, met de komst van ds. Van Prooijen, sloot de gemeente zich aan. In de tussentijd werd deze vrije gemeente gediend door oud gereformeerde predikanten, vooral door ds. M. A. Mieras. De van gaven en godsvrucht voorziene ouderlingen lazen vooral preken van oudvaders en af en toe werd gehoord wat in de harten en binnenkamers van de kerkgangers omging.

Problemen en moeilijkheden bleven de gemeente niet bespaard. Met voorzichtigheid, maar ook met openhartigheid, worden die moeilijke momenten niet verzwegen. Door de hoofdstukken heen en tussen de regels door klinkt in het boek de liefde tot de waarheid, die veel deed overwinnen en aan veel deed voorbijzien.

De historie van de gemeente wordt tot op de dag van vandaag vervolgd. Zo lezen we hoe in Rhenen werd omgegaan met de gevolgen van het coronavirus. Ook toen werd beseft hoe kostbaar het is om een plaats des gebeds te hebben om de noden van land en volk aan de Heere voor te leggen. Trouw en traditie –de gemeente zingt de psalmen van Datheen– kenmerken deze gemeente, waarbij de vriendenhand wordt uitgestoken naar allen die de Heere in ootmoed dienen.

Het boek is fraai uitgegeven en ruim geïllustreerd. Achterin zijn lijsten te vinden van de ambtsdragers, kosters, organisten en uitgebrachte beroepen. Afgesloten wordt met een lijst van gebruikte bronnen en literatuur en een verantwoording van de auteur.

beeld RD

Als waterbeken in een dorre plaats. Honderd jaar Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Rhenen 1920-2020, W. G. Hulsman; uitg. in eigen beheer; 174 blz.; € 14,50

2020-10-01-katDO1-bijrhenen10-4-FC_webStichting voor behoud Gedachteniskerk Rhenen

2020-06-18-katDO1-rhenen-1-4-FC_webOud gereformeerde gemeente in Nederland te Rhenen 100 jaar