Gevaarlijke stoffen

Wincoop Veiligheidstrainingen

Gevaarlijke stoffen komen voor in 6 verschillende verschijningsvormen:

 • Vast (magnesiumpoeder)
 • Vloeibaar (chloor)
 • Gas (koolmonoxide)
 • Nevel (legionella)
 • Stof (kwartsstof)
 • Damp (ammoniak)

Gevaarlijke stoffen zijn herkenbaar aan het pictogram en het etiket op de verpakking. Gevaarlijke stoffen kennen een indeling naar het soort gevaar dat ze kunnen veroorzaken. We kennen de volgende indeling: schadelijk, irriterend, bijtend of corrosief, explosief, oxiderend, gassen onder druk, sensibiliserend, gezondheidsgevaar op langere termijn, giftig, licht ontvlambaar, schadelijk en milieugevaarlijk.

Elk soort heeft zijn eigen pictogram zoals hierboven afgebeeld.

In de Wet Milieugevaarlijke Stoffen is bepaalt dat op alle kleinverpakkingen van gevaarlijke stoffen een goed zichtbaar etiket moet zitten met de basisinformatie over de inhoud van de verpakking.

Op ieder etiket moet staan:

 • De chemische naam van de stof
 • De naam van de fabrikant of leverancier
 • De risico- en gevarenzinnen: H(Hazard)-zinnen
 • De preventieve maatregelen en veiligheidsaanbevelingen: P(Precaution)-zinnen
 • Het gevaarsymbool/gevarenpictogram

Het etiket moet in het Nederlands zijn!

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan gevaarlijk zijn op korte termijn maar ook kun je pas op lagere termijn last krijgen van de gevolgen. Opname van gevaarlijke stoffen kan op verschillende manier. Het kan via de mond, via de huid, door je ademhaling, of direct in je bloedbaan door bijvoorbeeld een wondje.

Het is belangrijk dat je maatregelen treft om te voorkomen dat gevaarlijke stoffen in contact met je lichaam. Dit kan door beschermende kleding, goede ventilatie, handen wassen na gebruik van chemische middelen en door niet eten of te drinken in de werkruimte.

Gevaarlijke stoffen en de gevolgen hiervan worden in een VCA cursus uitgebreid behandeld en zijn onderdeel van de examenstof. Wilt u slagen voor uw VCA diploma dan dient u over voldoende kennis te beschikken over hoe je met gevaarlijke stoffen omgaat, wat de risico’s zijn, wat de grenswaardes zijn en hoe je moet handelen als je er mee in aanraking bent gekomen. In1keerVCA.nl verzorgt deze cursussen in Nederland op meer dan 25 locaties in Nederland en heeft meer dan 80 examenlocaties voor het VCA examen.

in1keerVCA.nl
Anthonie Fokkerstraat 45
3772 MP Barneveld