Wintercursus SSNR over stervenstroost

Voor de twaalfde keer gaat zaterdag de wintercursus van de Stichting Studie Nadere Reformatie (SSNR), in Veenendaal, van start. Thema is dit keer ”Troost in lijden en sterven”.

Veel boeken van nadere reformatoren zijn gewijd aan de omgang met ziekte en dood. In het leven van de zeventiende en de achttiende eeuw kwamen ziekten veelvuldig voor, waardoor er grote behoefte was aan geschriften waaruit zieke en rouwende mensen troost konden putten. De boeken hebben vaak de titel ”Euthanasia”, dat wel-sterven betekent.

Predikanten probeerden met deze geschriften gemeenteleden voor te bereiden op het sterven. Ook aan de troost voor nabestaanden werd aandacht besteed.

Zaterdagochtend zal drs. A. Ros de cursus inleiden met een lezing over Saldenus’ boek ”Het wel-sterven”. Dit geschrift is een goed voorbeeld voor het gehele genre van stervensbegeleidingsboeken.

In zijn bijdrage bespreekt Ros onder meer een bekend gedicht: „Drie dingen vreughden mijn gemoet:/ Eerst, dat my reynicht Christi bloet./ Het tweed’ verheught my noch veel meer:/ Dat ick versoent ben met den Heer./ Het derd’ verheught my boven al,/ Dat ’k weet waer mijn ziel varen sal.”

De lezingen tijdens de volgende cursusochtenden hebben betrekking op het pastorale werk van andere predikanten uit de Nadere Reformatie. Bijvoorbeeld: ”Het historisch sterfhuis” van Franciscus Ridderus en ”De Ziekentroost” van Cornelius van Hille. De lezing van prof. dr. M. J. van Lieburg over ”De schat der gezondheid” van Johan van Beverwijck heeft een meer medisch-historisch karakter, terwijl de andere lezingen een pastorale en theologische insteek hebben.

Iedereen kan zich inschrijven voor de cursus, die zes morgens duurt, maar „ziekenverzorgers en ambtsdragers zijn bijzonder welkom. Het thema is heel goed geschikt voor verzorgenden. Onder hen hebben we ook geadverteerd en er zijn veel aanmeldingen van verzorgenden gekomen”, zegt dr. R. Bisschop, die de cursus leidt.

Hij verwacht dat er ongeveer 150 belangstellenden aanwezig zullen zijn. In voorgaande jaren was het bezoekersaantal ongeveer even hoog. Sinds het winterseizoen van 1995 op 1996 houdt de SSNR de wintercursussen.