Naslagwerk Gereformeerde Gemeenten in Nederland gepresenteerd

Overhandiging aan consulent ds. J. Roos. Rechts ouderling B. Droog, in het midden samensteller M. Boot. beeld Dick Vos Dick Vos
2

IJSSELMUIDEN. „Het heeft de Heere behaagd in het ene land het licht van het Evangelie langer te laten schijnen dan in het andere. Er is geen roem in de mens. Als we dat zien, zijn wij maar nietig stof, en dan is ons kerkverband maar een klein onderdeeltje in de raad Gods. Dat bewaart voor hoogmoed. De Heere werkt in ons kerkverband en in andere kerkverbanden nog steeds.”

Student D. E. van de Kieft uit Barneveld zei dat zaterdagmorgen in de Pieter Zandtscholengemeenschap in IJsselmuiden, waar het naslagwerk over de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, ”Het gaat Uw trouw en waarheid aan”, werd gepresenteerd.

De twee boeken, die samen 979 pagina’s tellen, zijn ten bate van de kerkbouw in IJsselmuiden samengesteld door een lid van deze gemeente, M. Boot uit Staphorst. In de achterliggende ruim vijf jaar beschreef hij 74 gemeenten en plaatsen van samenkomst in Nederland en zes gemeenten in het buitenland (vier in Canada, één in de Verenigde Staten en één in Zuid-Afrika).

Daaronder zijn ook gemeenten en afdelingen die inmiddels zijn opgeheven. Als een van de motieven voor het samenstellen van de boeken noemde Boot „heimwee” naar de inmiddels verdwenen gemeente van Hilversum en de afdeling in Bussum waar hij in zijn jonge jaren op de fiets naartoe ging om er diensten bij te wonen. „Ik wilde de geschiedenis, ook van de opgeheven gemeenten, vastleggen voor het nageslacht.”

Aan de tekst zijn zo’n 1700 illustraties toegevoegd. Boot maakte gebruik van de grote verzameling kerkfoto’s die hij vanaf ongeveer 1982 aanlegde, van publicaties in kerk- en dagbladen en van informatie die de kerkenraden hem toezonden. „Ik heb geprobeerd ons kerkverband eerlijk te beschrijven, maar problemen heb ik zoveel mogelijk laten rusten”, zei Boot. „Het is mijn wens dat het tot zegen zou mogen zijn.”

In het tweeluik, dat vergelijkbaar is met de boeken die J. P. Sinke in 2007 over de Gereformeerde Gemeenten publiceerde, zijn van elke gemeente de hoofdlijnen van de geschiedenis weergegeven, illustraties van de gebouwen waar de diensten werden gehouden en kaderteksten over het geestelijk leven. Deel 2 bevat onder meer ook overzichten van alle ambtsdragers, curatoren, orgels en uitgegeven preken.

Ouderling B. Droog overhandigde de boeken aan de samensteller en vervolgens aan de consulent van IJsselmuiden, ds. J. Roos. Daarna overhandigden de drie kerkenraadsleden de boeken aan ds. A. van Voorden, student D. E. van de Kieft, mevrouw M. Mallan en de medewerkers die de samensteller terzijde stonden.

Ter opening van de bijeenkomst las ouderling Droog een meditatie van dr. C. Steenblok over ”Gods ontmoeting in het heiligdom”, naar aanleiding van Exodus 20. Daarin werd erop gewezen dat God Zijn gemeente een zichtbare gedaante geeft, Zijn knechten roept en zendt en de ambten instelt. Hij verplicht een ieder zich tot die plaats te begeven. Daar openbaart Hij Zich onder de bediening van het Woord, tot overtuiging van zondaren, tot ontdekking, en tot zalige vertroosting van Zijn volk.

„Onze God in de hemel doet al wat Hem behaagt”, zei student Van de Kieft in zijn slotwoord. „Als we daar een indruk van mogen ontvangen en iets van Zijn majesteit en hoogheid mogen ervaren, wie zijn we dan persoonlijk, als gemeenten, als kerkelijk Nederland. Het heeft God behaagd in de eeuwigheid Zijn volk te verkiezen en Zijn Zoon te zenden als Borg voor een volk dat verloren ligt. Eén ding is nodig: dat verloren zondaren gaan ervaren dat ze nu alleen behouden worden door het allesreinigende bloed van Christus. Op aarde is het een voorbereidingstijd, het heden der genade. Het welbehagen des Heeren zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.”

www.degeschiedenisvandeggin.nl