Hartelijke keuze

2 Kronieken 30:8b

„Geeft de Heere de hand, en komt tot Zijn heiligdom.”

Het nu de tijd dat beslissingen worden genomen. U zoekt verandering in uw bestaan, u kiest een beroep, een betrekking, thuis of buitenshuis. Waarom zou u nu ook niet kiezen voor de dienst des Heeren, die alle andere betrekkingen in dit aardse leven u ten voordeel zal doen zijn? Kiest daarom heden nog wie gij dienen zult: God of de wereld, Christus of het vlees. Laat u overreden om deze zaak tot een goed einde te brengen. Maakt aan de strijd een einde door het zalige besluit waartoe het volk Israël kwam, zeggende: „Wij zullen de Heere dienen” (Jozua 24:21).

Waarom zou niet Hij, Die de Eerste en de Beste is, het eerste en het beste van uw leven hebben? U kunt uw leven niet beter besteden. Het is uw plicht en in uw belang het zo te besteden. Wat zult u bij uitstel winnen? Wat zal nu het gevolg zijn van dit uitstel? Eer u erop bedacht bent, heeft de satan voordeel op u behaald. Hij bedriegt u voor heel uw leven door u heden te bedriegen. Uw harten lopen gevaar te verharden. De Geest der genade zal, door u getergd, van u wijken en Zich geen moeite meer voor u geven. Wat zal er van u worden, indien de dood u overvalt voordat u het grote werk hebt verricht en de goede keuze hebt gedaan?

Matthew Henry (1662-1714), (”Aan Zijn tafel”)