College voor de Rechten van de Mens vormt gemêleerd gezelschap

Koningin Beatrix was dinsdag in Utrecht aanwezig bij de presentatie van het nieuwe College voor de Rechten van de Mens. Foto ANP ANP

UTRECHT – Het nieuwe College voor de Rechten van de Mens werd dinsdag in Utrecht officieel gepresenteerd als opvolger van de Commissie Gelijke Behandeling. De koningin onderstreepte met haar aanwezigheid het belang van het college. Maar wie maken er eigenlijk deel van uit?

Een inventarisatie van de twaalf leden van het College voor de Rechten van de Mens levert een gemengd beeld op. Het merendeel van de leden was eerder actief voor de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) en zet het werk voort.

Opvallend is echter de benoeming van een drietal nieuwe leden, waaruit kan worden afgeleid dat de organisatie heeft gezocht naar een breed samengesteld college. Zo is een van de nieuwe leden de Leidse jurist Jan-Peter Loof. Hij heeft zich kritisch getoond tegenover de CGB toen die in 2008 de lijn volgde dat er voor gewetens­bezwaarde trouwambtenaren geen ruimte meer moet zijn. Loof betwijfelt of de CGB er goed aan doet dit soort gewetenskwesties op de spits te drijven.

Tegenover zijn benoeming staat echter het aantreden van Kathalijne Buitenweg, voorzitter van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann. Zij maakte de zaak tegen de SGP aanhangig en heeft nooit een blad voor de mond genomen dat de SGP wat haar betreft aangepakt moet worden vanwege het vrouwenstandpunt.

De samenstelling van het college is, kortom, uiterst gemêleerd. Een inventarisatie.

1. Mr. Chila van der Bas 
Ondervoorzitter.

Chila van der Bas was sinds 2009 ondervoorzitter van de CGB. Ze heeft veel ervaring opgebouwd in de rechtspraktijk, vanuit verschillende invalshoeken. Zo was ze actief als advocaat, officier van justitie, advocaat-generaal en kantonrechter.

In 2003 heeft zij het landelijk beleid ontwikkeld voor de strafrechtelijke aanpak van huiselijk geweld. Ook is ze commissielid geweest van Equinet, een Europees netwerk van instellingen die zich hardmaken voor gelijke behandeling. Eerder kreeg de CGB, en ook Van der Bas, kritiek op het linkse imago dat aan de organisatie en de leden kleeft. Tegenover Elsevier liet ze toen weten dat die kritiek geen diepe sporen heeft nagelaten. „Aan de ene kant trek ik me dat aan, aan de andere kant is er altijd weer de orde van dag.”

2. Mr. Laurien Koster 
Voorzitter.

Laurien Koster is voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Daarvoor was ze voorzitter van de CGB. In die tijd heeft ze zich leren kennen als iemand die bij iedere gelegenheid de belangen van de mensenrechten probeert te behartigen.

Ze heeft een loopbaan gehad binnen de advocatuur en de rechterlijke macht. Zo was ze onder meer president van de rechtbank in Alkmaar. Daar deed ze brede inhoudelijke ervaring op, onder meer op het terrein van familie- en jeugdrecht, faillissement en schuldsanering.

3. Dr. mr. Nicola Jägers

Nicola Jägers is een van de drie nieuwe leden van het College voor de Rechten van de Mens. Daarnaast is zij universitair hoofddocent aan Tilburg University. Haar expertise ligt op het terrein van het internationale recht, en meer in het bijzonder de rechten van de mens.

Ze beschikt over een brede kennis van economisch, sociaal en cultureel recht. Ook geldt ze als expert op het gebied van ngo’s.

4. Mr. dr. Carina van Eck

Carina van Eck heeft van alle leden misschien wel de breedste achtergrond. Ze werkte sinds 2010 al voor de CGB. Daarnaast verdiende ze haar sporen als wetenschapper, programma­manager en adviseur op het gebied van terrorismebestrijding, de aanpak van geweld, het vreemdelingenvraagstuk en internationale samenwerking.

Zij werkte onder meer voor het ministerie van Justitie, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, en de hoge commissaris voor de cluchtelingen in Genève.

In 1997 promoveerde Carina van Eck in Duitsland op onderzoek waarin de bescherming en de rechtspositie van vluchtelingen in het kader van mensenrechtenverdragen centraal staat.

5. Mr. Domenica Ghidei

Domenica Ghidei heeft brede ervaring op het gebied van transcultureel en diversiteit­management. Daarnaast bekleedt ze meerdere neven­functies. Zo is zij, evenals collegelid Van der Bas, bestuurslid van Equinet, het Europese netwerk van instellingen op het gebied van gelijke behandeling.

Vluchtelingenrecht is een van haar specialisaties. In 1995 schreef ze het boek ”Door het oog van de naald”, een commentaar op de praktijk van de asielprocedure.

In dat jaar ontving ze tevens de Clara Meijer-Wichmann Penning van de Liga voor de Rechten van de Mens. Die penning is genoemd naar dezelfde Clara Wichmann, die naamdrager is van het fonds dat het vrouwenstandpunt van de SGP bevecht. De penning heeft een libertaire, feministische achtergrond.

6. Prof. mr. Jos Dute

Jos Dute is, behalve lid van het College voor de Rechten van de Mens, hoogleraar gezondheidsrecht aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn specialisme is gezondheidsrecht. Dute is daarnaast lid van onder meer de Gezondheidsraad, de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek en de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie voor Noord-Brabant en Limburg. Verder is hij redactielid van het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht en het European Journal of Health Law.

7. Mr. drs. Piet van Geel 
Ondervoorzitter

Piet van Geel is, samen met Chila van der Bas, ondervoorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Sinds 2004 werkte Van Geel bij de CGB. Tevens is hij lid van de commissie Opvang&Integratie van VluchtelingenWerk Nederland.

Van Geel deed eerder ervaring op bij VluchtelingenWerk Nederland als hoofd beleid. Die functie is hem later verweten: hij zou er mede voor zorgen dat de CGB een veel te links imago had.

8. Mr. Emile Hofhuis

Emile Hofhuis werkte sinds 2007 bij de CGB. Voor die tijd werkte hij bij de MBO-Raad, waar hij zich vooral bezig hield met het thema arbeidsvoorwaarden en juridische aangelegenheden. Zo voerde hij eerder onder meer de onderhandelingen met de vakbonden over de arbeidsvoorwaarden voor het MBO.

Naast zijn werk voor het 
college is Hofhuis voorzitter 
van de interne geschillencommissie arbeidsvoorwaarden 
van het ROC Mondriaan in 
Den Haag. Ook is hij betrokken bij een bezwarencommissie 
van de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te 
Utrecht.
9. Mr. Dick Houtzager

Dick Houtzager werkt sinds begin 2010 bij de CGB. Daarvoor deed hij ervaring op als rechtshulpverlener en werkte hij in Pakistan en Tanzania. Na terugkeer uit Afrika specialiseerde hij zich in het Europees en internationaal recht, met speciale aandacht voor de thema’s ras en handicap.

Bij Art.1 deed hij ervaring op met onderzoek en voorlichting. Hij is enkele jaren voorzitter geweest van Solgu, de belangenbehartiger voor mensen met een handicap. Naast zijn werk bij het college is Dick Houtzager onder meer redactielid van het Journaal Vreemdelingenrecht.

10. Drs. Kathalijne Buitenweg

Kathalijne Buitenweg is sinds gisteren lid van het College voor de Rechten van de Mens. Haar benoeming wordt in reformatorische kring met argusogen bezien, omdat ze als voorzitter van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann de zaak tegen het vrouwenstandpunt van de SGP aanhangig heeft gemaakt. Ze vindt dat de regering onmiddellijk maatregelen tegen de SGP moet nemen, stelde ze vorig jaar nog in deze krant. Dat toenmalig minister Donner dat niet wilde, noemde ze „ongekend. Donners handelen ondermijnt onze rechtsstaat en de positie van de Hoge Raad.”

Naast haar werk voor het proefprocessenfonds is Buitenweg bezig met een promotie­studie aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam. Bovendien was ze tien jaar lang, van 1999 tot 2009, Europarlementariër voor GroenLinks. Toen hield ze zich vooral bezig met gelijke behandeling, asiel, migratie en strafrecht.

11. Dr. mr. Jan-Peter Loof

Jan-Peter Loof is pas sinds gisteren officieel lid van het College voor de Rechten van de Mens. Wel was hij al eerder als lid van een klankbord betrokken bij de totstandkoming van het college. Loof is naast zijn werk als collegelid universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Ook is hij hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten. Hij geldt als expert op het gebied van onder meer godsdienstvrijheid.

De keuze voor Loof is opmerkelijk, omdat hij openlijk vraagtekens heeft geplaatst bij een berucht geworden advies van de CGB in 2008 dat voor gewetensbezwaarde trouwambtenaren geen ruimte meer moet zijn. Hij heeft in een commentaar laten weten zich meer te kunnen vinden in de CGB-uitspraak van 2002 –die veel positiever uitpakte voor gewetensbezwaarde ambtenaren– dan in die uit 2008. Zelf zegt hij daarover dat zijn opvatting waarschijnlijk mede is ingegeven „door een soort natuurlijke neiging tot pragmatisme en compromis­bereidheid (wat win je ermee om in dit soort gewetenskwesties de zaken al te zeer op de spits te drijven?).”

Overigens kan Loof zich wel vinden in de duidelijkheid die de nieuwe lijn van de CGB met zich meebrengt.

12. Mr. Stans Goudsmit

Stans Goudsmit maakte sinds 2008 deel uit van de CGB en heeft nu de overstap naar het College voor de Rechten van de Mens gemaakt. Ze heeft jaren gewerkt als advocaat. Haar specialisme ligt op het gebied van vreemdelingenrecht en nationaliteitsrecht. In haar werk als advocaat speelde de bescherming van de mensenrechten van haar cliënten een belangrijke rol.

Behalve haar werk voor het college is Goudsmit ook lid van een adviescommissie over proefprocessen van Defence for Children International. Opvallend is dat die organisatie zich door de jaren zeer kritisch getoond heeft over Israël. Een speciale sectie bepleit al jaren de rechten van Palestijnse kinderen. Vorige maand nog kaartte Defence for Children aan dat Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenissen „systematisch mishandeld” zouden worden en dat hun behandeling „wreed en onmenselijk” zou zijn.